Tidningen Konsulten
Lördag 19 Augusti 2017

Nya lagar som berör HR- och löneområdet

Den första juli infördes flera viktiga lagändringar och några nya lagar tillkom. Här presenterar vi kortfattat de bestämmelser som särskilt berör lön- och HR-området.

Nya utstationeringsregler

Ändringarna innebär bland annat att möjligheterna att uppnå kollektiv­avtal som reglerar villkoren för utstationerade arbetstagare, ytterst med stöd av stridsåtgärder, utvidgas genom att det införs ett system med kollektivavtal med begränsade villkor och verkningar.

Särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning

De huvudsakliga förändringarna i förhållande till den tidigare förordningen gäller bidragen för lönekostnaderna. Benämningarna på dessa ändras och beskrivningarna av dem förtydligas (nya benämningar blir lönebidrag för utveckling i anställning, löne-bidrag för anställning och lönebidrag för trygghet i anställning). En ordning införs för hur Arbetsförmedlingen ska pröva en persons behov mot de olika insatserna. I vissa fall ändras bestämmelserna om hur lång tid man kan få stöd. Ett bidrag som kompletterar bidragen för lönekostnaderna införs och ersätter anordnarbidragen. I flera fall är de nya bidragen högre än dagens anordnarbidrag.

Ändring av deltidsbegränsningen i arbetslöshetsförsäkringen

Begränsningen av rätten till arbetslöshetsersättning för den som utför deltidsarbete ändras. Ändringen innebär att arbetslöshetsersättning utbetalas för sammanlagt längst 60 veckor med deltidsarbete inom en ersättningsperiod. Den som är deltidsarbetslös har därmed lika lång omställningstid som den som är helt arbetslös.

Genomförande av sjöfolksdirektivet

Ändringarna innebär ett genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1794 (sjöfolksdirektivet). Sjöfolksdirektivet innebär att sjöfolk har rätt till samma arbetsrättsliga skydd som andra arbetstagare.

Extratjänsterna utvidgas

Ändringarna innebär bland annat att särskilt anställningsstöd i form av extratjänst utvidgas så att det även kan beviljas till arbetsgivare som bedriver viss kulturell verksamhet samt till barn- och ungdomsverk­samhet i inskränkt skattskyldiga idrottsföreningar. Ändringarna gäller även social hjälpverksamhet eller omsorg om barn och ungdom i in­skränkt skattskyldiga ideella föreningar och registrerade trossamfund.

Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

Ändringarna innebär att upphandlande myndigheter och enheter i upphandlingar ska ställa villkor avseende lön, semester och arbetstid, om det är behövligt och villkoren går att fastställa. Villkoren ska anges enligt den lägsta nivå som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige. Innan villkoren bestäms ska berörda centrala arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer ha fått tillfälle att yttra sig om det inte är obehövligt. Bestämmelserna ska endast tillämpas för upphandlingar vars värden uppgår till minst gällande tröskelvärden. När svensk rätt inte är tillämplig ska villkoren ställas enligt ILO:s kärnkonventioner.

Meddelarskydd i privata verksamheter

Den nya lagen berör anställda och uppdragstagare i privat bedriven verksamhet inom skola, vård och omsorg, som till någon del är offent­ligt finansierad. De ska ha motsvarande rätt som offentligt anställda att lämna uppgifter om verksamheten för publicering i medier som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, till exempel radio, tv och tidningar. Den som bedriver verksamheten får inte efter­forska vem som har lämnat ut uppgifterna och får inte heller utsätta honom eller henne för negativa åtgärder, till exempel avskedande, uppsägning och disciplinpåföljd, på grund av detta. Rätten att lämna uppgifter begränsas av de regler om tystnadsplikt som finns på respek­tive område och ger inte någon rätt att lämna ut handlingar. Den som ingriper eller efterforskar i strid med lagen kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Alla viktiga lagar och förordningar som ändras inför halvårsskiftet 2017 hittar du här >>

Text: Tina Sjöström
Källa: regeringen.se

Srf Lönsam i samverkan kring GDPR

GDPR, EU:s nya dataskyddsförordning, som gäller från och med den 25 maj 2018 kompletteras med en svensk dataskyddslag. Förslaget... Läs mer

Tror du – eller vet du – att kunderna är nöjda?

Att veta vad kunderna egentligen tycker om den egna verksamheten kan vara det bästa sättet till vidareutveckling. Någon som... Läs mer

”Du ska veta att du är hatad i hela Grönköping”

eller nyttan av uttalanden från Srf konsulternas redovisningsgrupp och en påminnelse om vem som ansvarar för bokslutsprocessen En märklig... Läs mer

Konsulten gör sommaruppehåll

Nu är det dags för lite välförtjänt sommarledigt även hos oss på Konsulten-redaktionen. Vi återkommer med branschnyheter och aktuellt... Läs mer

Rapport från tre olika möten med Skatteverket

Under våren har jag deltagit på tre olika möten med Skatteverket i tre olika grupperingar. I den så kallade... Läs mer

Så nöjda är våra medlemmar

Srf konsulternas årliga medlemsundersökning har genomförts bland både Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter. Vi kan konstatera att våra medlemmar... Läs mer

Srf U 8: Vad i K2 är att betrakta som kort- respektive långfristig del av ett lån

Srf konsulternas redovisningsgrupp har beslutat om det åttonde uttalandet i serien Srf U. Uttalandet handlar om vad som är... Läs mer

Löneprocessen förändras!

När arbetsgivardeklaration på individnivå införs successivt med början 1 juli 2018 är det ett första steg i den förändring... Läs mer

Skatteverket tar bort brevlådorna på servicekontoren

Många har säkert läst att Skatteverket har beslutat att ta bort servicekontorens brevlådor. Andra har kanske förfärat upptäckt att... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Auktoriserad Lönekonsult – ett framtidsyrke

Löneyrket har under senare år mött nya utmaningar, med krav på mer effektiva och moderna löneprocesser. Yrkesrollen har blivit... Läs mer
Tillbaka till startsidan