Planen, som presenterades i veckan, innehåller flera nyheter.

Bland annat ska tillsyn inom avfallshantering öka, för att hindra brottslighet inom området.

Naturvårdsverket får i uppdrag att titta på krav på inblandning av återvunnen råvara, så kallad kvotplikt.

Ineffektiv resursanvändning ligger bakom hälften av klimatutsläppen och större delen av jordens vattenbrist. Genom att arbeta för en mer effektiv användning av material kan både sopberg och behovet av att utvinna ny råvara minska.

Regeringen hoppas att omställningsarbetet ska leda till nya jobb och företagande. Fyra fokusområden pekas ut i strategin.

Det första området kallas “cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och produktdesign” och i det ingår bland annat att titta på kvotplikt för återvunna råvaror.

Kemikalieinspektionen ska också jobba med projektet “giftfritt från början”.

Det andra området kallas “cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster” och i det ingår insatser för att öka den cirkulära och fossilfria upphandlingen. Här hittas också arbetet med konsumentinformation och strategier för minskad klimatpåverkan som en följd av konsumtion.

Det tredje området kallas “cirkulär ekonomi genom giftfria och cirkulära kretslopp” och innebär en förbättrad avfallshantering, och en ökad tillsyn och insatser mot brottslighet inom avfallsområdet.

Det fjärde området kallas “cirkulär ekonomi som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller”. Här är tanken att satsa på forskning och innovation, men också att stärka innovationsklimat och utreda miljötillståndsprövningen.

Strategin och handlingsplanen finns med i den överenskommelse som gjorts mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.