Framtidsutsikter

Srf konsulterna verkar brett tillsammans med många viktiga aktörer inom lönebranschen och har etablerat sig som lönebranschens företrädare. Srf konsulternas nätverk uttrycker fortsatt mycket stor efterfrågan på personer med rätt lönekompetens inom många regioner. Automatisering och digitalisering ersätter en del enklare arbetsuppgifter och det finns ett stort behov av kvalificerad lönekompetens med erfarenhet. Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos som presenteras i Yrkeskompassen uppdaterad per 2018-07-02 råder det balans i löneyrket gällande efterfrågan på kompetens. Srf konsulternas uppfattning är att den bilden inte stämmer med de möjligheter som arbetsgivare har när det gäller att rekrytera rätt personer med rätt kompetens. Srf konsulterna anser att fortbildning och vidareutveckling av verksamma inom yrkesområdet måste prioriteras för att säkra såväl dagens som framtida kompetens. Srf konsulterna har även bidragit till den analys som Myndigheten för Yrkeshögskolan publicerade 2018-05-02 där just utvecklingen av yrkesrollen lyfts fram som ett fokusområde.

Stor efterfrågan på lönekompetens

Srf konsulterna, landets ledande branschorganisation för redovisning och lön, har gjort en lyckad inriktning på lön. Sedan 2014 har ca 400 personer genomgått auktorisation inom lön och intresset är fortsatt stort. Pensionsavgångarna i branschen är inte lika stora som tidigare år men innebär att vi fortfarande har stort behov av ny lönekompetens. Enligt Poolias årliga undersökning Kompetensindikatorn råder det fortsatt hög efterfrågan och den vittnar även om en minskning i utbudet av kvalificerade tjänstemän inom ekonomi och administration. Matchningsproblematiken är ett faktum som vi behöver jobba aktivt med i lönebranschen.

Yrkesutbildningar

Sverige har idag ett flertal välrenommerade yrkesutbildningar som ger en bra grund för ett framtida arbete inom lön. Srf konsulterna samarbetar med löneområdets YH-skolor för att säkra framtida krav och utbildningsplaner valideras för att säkra studenternas möjlighet till auktorisation. Srf konsulterna sätter riktlinjer som YH-skolorna med sin lokala förankring hos näringslivet anpassar för att ge möjlighet att skapa rätt utbildning. Det är mycket viktigt för Sveriges företag att dessa utbildare fortsätter att tillhandahålla en grundutbildning som säkerställer lönekompetens i samhället. Elever med examen från YH-utbildning är eftertraktade på marknaden eftersom utbildningarna har en stark praktisk förankring vilket medför att de snabbt är en resurs i företaget. En utmaning med utvecklingen är att de enklare arbetsuppgifterna allt mer försvinner, vilket medför att det kan bli svårare att få bra praktik under utbildningstiden. Under senare år har fler YH-utbildningar beviljats än tidigare och det är viktigt att kvaliteten upprätthålls. YH-utbildningar med löneinriktning var 2017 den femte mest sökta utbildningen enligt MYH.

Auktorisation

Idag finns möjlighet för erfarna lönekonsulter att göra karriär som Auktoriserad Lönekonsult. Möjligheten har funnits sedan 2014 och idag är det en eftertraktad yrkestitel. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kunskaper, flerårig erfarenhet, god kvalitet och professionell hantering. Den som har en yrkeshögskoleexamen inom lön (300 YH- poäng) uppfyller de teoretiska kunskapskrav som krävs för att nå auktorisation, vilket sedan efter tre års yrkeserfarenhet möjliggör ansökan om att bli Auktoriserad Lönekonsult. En mycket viktig del i auktorisationen är vidareutveckling, vilket kravet på fortbildning bidrar till. Yrkesrollen Auktoriserad Lönekonsult ingår även i Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF.

Företagarens val

De kommande stora förändringarna i löneprocessen gällande rapportering och utbyte av information innebär att det blir det ännu viktigare att kvalitetssäkra lönen och göra rätt ifrån början. Att anlita ett företag med Auktoriserade Lönekonsulter kommer i allt större utsträckning att vara det självklara valet för de företag som väljer att outsourca sin lönehantering. Auktorisationen är också viktig för arbetsgivare som väljer att hantera sin lön internt, för att kunna rekrytera och ge möjlighet till karriärvägar och professionell utveckling. Att kunna förlita sig på att lönehanteringen sköts korrekt, gynnar företagets affär och lönsamhet.

Löneadministratörens arbete har utvecklats från mycket administration med inslag av rådgivning till ett mer konsultativt arbetssätt. Den moderna löneprocessen i kombination med allt mer komplexa lagar och regler, nya teknikmöjligheter såsom robotisering och ökad globalisering ställer ökade krav på löneyrket, vilket även tydliggör rollens mångsidighet. Lönekonsulten förväntas idag arbeta processinriktat och skapa mervärde åt företagen, då lönesystemen innehåller viktig information om de flesta företags viktigaste resurs, de anställda. Lön innefattar många komplexa hanteringar som kan ha stor inverkan för arbetsgivaren, arbetstagaren och samhället. Detta kräver att de som hanterar dessa frågor har rätt kompetens. Det är därför av största vikt att vi prioriterar och ser till att hålla en god tillväxt av kompetenta lönekonsulter på marknaden, som efter sin examen har möjlighet att stärka sin yrkesroll som Auktoriserad Lönekonsult.

Srf konsulterna

Roland Sigbladh
Förbundsdirektör

Zennie Sjölund
Branschansvarig lön