Tidningen Konsulten
Torsdag 20 September 2018

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen i vissa delar påverkas. Det faktum att skattesatser ändras påverkar i första hand redovisningen för de företag som tillämpar K3 och redovisar uppskjuten skatt. De företagen kan behöva göra justeringar med anledning av riksdagens beslut redan i årsredovisningar per 2018-06-30.

K3 och skatter

I K3 regleras redovisningen av skatter i kapitel 29. Uppskjuten skatt ska i balansräkningen värderas enligt de skattesatser som är beslutade före balansdagen. Det innebär att beslutet i juni kan påverka beräkningen av uppskjuten skatt första gången i årsredovisningar upprättade per sista juni 2018. Upprättas en årsredovisning per sista april 2018 ska inte uppskjuten skatt värderas om med anledning av beslutet. Det kan däremot vara aktuellt att lämna upplysning om beslutet i de fall det är väsentligt för företaget.

Beslutet innebär att skattesatsen sänks i omgångar. För räkenskapsår som inleds första januari 2019 eller senare blir skattesatsen 21,4 %. För räkenskapsår som inleds första januari 2021 eller senare blir skattesatsen 20,6 %. Det innebär att företaget måste göra en bedömning av när i tiden den uppskjutna skatten ska realiseras.

Faktureringsreserven i pågående arbeten på löpande räkning

Ett företag med bokslut sista juni som har en uppskjuten skatt kopplad till att de har tillämpat möjligheten att för pågående arbeten på löpande räkning bara skatta för det som har fakturerats under året ska värdera den uppskjutna skatten till 22 %. Detta eftersom reserven kommer att lösas upp under räkenskapsåret 1/7-18 – 30/6-19 och då är skatten fortfarande 22 %.

För motsvarande reserv i bokslutet 30/6-19 värderas den uppskjutna skatten till 21,4 % eftersom reserven kommer att lösas upp under räkenskapsåret 1/7-19 – 30/6-20. Reserven i bokslutet per sista juni 2021 värderas till 20,6 %.

En fastighet i K3

I exemplet med faktureringsreserven sker upplösningen alltid året efter. I andra fall kan det bli mer komplicerat.

Ett företag med bokslut per sista juni 2018 har en fastighet där det bokförda värdet överstiger det skattemässiga med 1 000 000. Företaget gör bedömningen att skillnaden kommer att minska med 20 000 per år under de kommande fem åren. Företaget gör följande värdering av den uppskjutna skatten per 2018-06-30.

Bokslutstidpunkter Bedömd realisering Skattesats % Uppskjuten skatt per år
2019-06-30 20 000 22 4 400
2020-06-30 20 000 21,4 4 280
2021-06-30 20 000 21.4 4 280
2022-06-30 20 000 20,6 4 120
2023-06-30 och framåt 920 000 20,6 189 520
Summa     206 600

Den uppskjutna skatteskulden per 2018-06-30 beräknas till 206 600. Vid antagande att skillnaden var 1 000 000 även 2017-06-30 uppgick den ingående uppskjutna skatteskulden till 220 000. Justeringen till UB 206 600 redovisas enligt punkt 29.22 i resultaträkningen som uppskjuten skatteintäkt.

Obeskattade reserver

I en koncernredovisning fördelas obeskattade reserver på en del uppskjuten skatt och en del eget kapital. Även här måste moderbolaget göra en bedömning av när de obeskattade reserverna kommer att realiseras.

Vad gäller periodiseringsfonder ska observeras att de ska återföras till ett högre belopp om de återförs ett år med lägre skatt än när de sattes av. Det kommer att leda till att nettoeffekten på den uppskjutna skatten i övervägande fall kommer att vara oväsentlig.

Företag som redovisar enligt K2

Tillämpas K2 är uppskjuten skatteredovisning inte tillåten. Min bedömning är därför att inga tvingande åtgärder föreligger i en K2 årsredovisning med anledning av riksdagsbeslutet.

Följ ärendet från förslag till beslut >>

Text: Claes Eriksson, 
Redovisningsexpert Srf konsulterna

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer

Frihandelsavtal med EU – en outnyttjad potential

Beräkningar gjorda av EU-kommissionen och Kommerskollegium visar att svenska importörer sparat en miljard kronor per år genom att använda... Läs mer

Prisbasbelopp för 2019 höjs

Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet för kommande år, vilket är en höjning på tusen kronor respektive 900 kronor för... Läs mer

AGI – första inlämning bättre än väntat

Den 17 augusti var det premiär för AGI – inlämning av arbetsgivardeklaration på individnivå för företag med minst 15... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Auktoriserad Redovisningskonsult – ett viktigt framtidsyrke

En redovisningskonsult har mycket goda framtidsutsikter i Sverige idag. För många företag är det en självklarhet att anlita en... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Efterfrågan på lönekompetens fortsatt stor

Löneyrket möter ständigt nya utmaningar inom ett komplext och föränderligt kunskapsområde. Samtidigt ställs ökade krav på effektiva och moderna... Läs mer

Årets slutfinalister 2018 klara

Nu står det klart vilka konsulter och företag som gått vidare till slutnominering till Srf konsulternas utmärkelser Årets Auktoriserade... Läs mer

Förmågor du bör utveckla inför framtiden

Många pratar om förändringarna i redovisnings- och lönebranschen när ny teknik och artificiell intelligens kommer att utmana beprövade arbetssätt.... Läs mer

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer
Tillbaka till startsidan