Sedan 2010 har antalet anmälda arbetssjukdomar ökat med drygt 70 procent. Alltför mycket arbete, för hög arbetstakt och mobbning är orsaker som ligger bakom sjukdomarna. Nu vill Arbetsmiljöverket stoppa den onda spiralen.

Arbetsmiljöverket har nu beslutat om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Där ska bland annat regler om arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling ingå. De nya reglerna börjar gälla den 31 mars 2016.

– Arbetsgivarna behöver prioritera arbetsmiljöarbetet ännu mer för att vända utvecklingen. Att färre blir sjuka på jobbet är bra både för de enskilda individerna, men också för arbetsgivarna och för samhället i stort i form av minskade kostnader för bland annat sjukskrivningar, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem.

Orsakerna till de höga sjuktalen beror främst på det sociala samspelet på arbetsplatsen och hur arbetsgivaren organiserar arbetet. Att systematiskt kartlägga risker och vidta åtgärder innan ohälsa eller sjukdom uppstår är det viktigaste, att arbeta förebyggande helt enkelt.

Arbetsgivaren ska enligt den nya föreskriften ansvara för att

  • Arbetstagarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet. Att ge möjlighet till återhämtning, ändra arbetssätt eller ändra prioriteringsordning är exempel på hur arbetsgivaren kan arbeta förebyggande.
  • Arbetstidernas förläggning inte leder till ohälsa. Risk för ohälsa finns till exempel vid skiftarbete, nattarbete, delade arbetspass och förväntningar på att ständigt vara nåbar. Redan i planeringen behöver arbetsgivaren uppmärksamma detta, och även se till att det finns tid för återhämtning.
  • Klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen, till exempel i en policy, och att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras, till exempel hur och var de utsatta snabbt ska få hjälp.

Källa statskoll.se.