I utredningsdirektivet skriver regeringen att före­komsten av brott inom och mot företag i allt högre grad blivit ett all­varligt problem på senare tid. Det medför att många seriösa före­­tagare tvingas verka på en marknad där konkur­rensen sned­­vrids. Dessutom går sam­hället miste om skatte­intäkter. Regeringen har därför tillsatt en utredning som ska titta på flera olika åtgärder för att minska att bolag används som brottsverktyg.

En av de frågor som utredningen ska undersöka är vilka för- och nackdelar som finns med det undantag från revisionsplikten som finns idag för små aktiebolag. Utredningen ska också belysa för- och nackdelar med att eventuellt återinföra revisionsplikten för alla företag och ta fram en lämplig utformning av ett sådant förslag. Här ska hänsyn tas både till brottsförebyggande aspekter och effekterna för företagen, inklusive den ökade regelbördan.

En annan fråga som ska utredas är Bolagsverkets kontrollerande roll och om reglerna behöver förändras för att myndigheten ska ha möjlighet att göra tillräckliga kontroller. Utredningen ska till exempel ta ställning till om Bolagsverket ska ges möjlighet att i brottförebyggande syfte genomföra kontroller för att identifiera målvakter och om lagen behöver ändras så att Bolagsverket ska kunna behandla personuppgifter i brottsförebyggande syfte.

I utredningsuppdraget ingår också frågor som rör årsredovisningslagen. Bland annat ska utredningen bedöma hur en skyldighet att upprätta och ge in års- och koncernredovisningar i elektronisk form bör utformas och vilka företag som bör omfattas. Utredningen ska också analysera om tidsfristen för att upprätta och ge in årsredovisningen bör förkortas. Slutligen ska man utreda om även mindre ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar, ska vara skyldiga att ge in sin årsredovisning till Bolagsverket.

Ytterligare en fråga som ska utredas är reglerna om tvångslikvidation vid kapitalbrist i aktiebolag. För- och nackdelar med dagens regler ska analyseras och utredningen ska bedöma om nuvarande regelverk behöver justeras eller om det bör införas en annan typ av regler för att uppnå funktionen med ett starkt borgenärsskydd.

Den del av utredningen som avser årsredo­visningar i elektro­niskt format ska redo­visas senast den 22 december 2022. Övriga delar ska redo­visas senast den 22 juni 2023.