Utredningen delredovisar sitt resultat gällande just obligatoriet 22 december 2022. Srf konsulternas enkät blir ett av underlagen i det arbetet. Lali Fjellström, Branschansvarig Redovisning, ingår i gruppen som utformade enkäten och analyserade resultatet. Ett antal slutsatser kan dras från det rika materialet.

Digital trend

– Trenden mot digital inlämning är mycket tydlig. Det beror till stor del på att lösningarna från programvaruutvecklarna och Bolagsverket minskar tidigare samkörningsproblem och flaskhalsar. Att bifoga revisionsberättelsen med årsredovisningen digitalt är exempelvis mycket smidigare i dag än bara för ett år sedan. Och där har skett mycket utvecklingsarbete under våren, berättar Lali Fjellström.

Enkätsvaren från redovisningskonsulterna visar att 67,5 procent av dem redan nu lämnar in mer än hälften av sina årsredovisningar digitalt. Om ett år tror 82,4 procent att de når den volymen. Endast 17,6 procent tror att de kommer att lämna in de flesta av sina årsredovisningar på papper även om ett år.

Om obligatoriet

Av de 1 122 som svarade på enkäten anser 45 procent att det ska vara obligatoriskt att lämna in årsredovisningen digitalt. Att siffran inte är högre beror enligt analysen på en vana vid pappershantering och att det tagit tid för Bolagsverket och programföretagen att lösa de tekniska utmaningarna. Idag har 93,3 procent har möjlighet att lämna in digitalt samtidigt som 29,3 procent anser att obligatorium inte ska införas över huvud taget.

Plus och minus

Fördelar med ett obligatorium är enligt de svarande bland annat att det sparar tid, ökar säkerheten och förenklar hanteringen.

Bland nackdelarna nämns programvaror som styr utformning av årsredovisningen, att frivillig information inte alltid kan lämnas och osäkerhet om alla parter har skrivit under årsredovisningen.

Införs 2024?

– Detta är en för branschen viktig fråga, det visar redan det stora antalet svarande i sig. Det ger också enkäten rätt tyngd gentemot utredningen. 21,3 procent av de svarande vill se ett obligatorium redan från 2023. Totalt 37,2 procent anser att det bör ske senast 2024. Med tanke på den tid det tar från förslag till remiss, proposition och beslut i riksdagen är ett införande inte troligt förrän tidigast 2024, för årsredovisningar med slutdatum 2023-12-31 och senare, konstaterar Lali Fjellström.