Den 20 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen. I förslaget finns både skattelättnader, skattehöjningar och utvidgade stöd till företagare.

Ökat stöd till Myndigheten för yrkeshögskola, MYH

Stödet till MYH kommer att ökas succesivt fram till år 2022. Det innebär runt 1 100 nya utbildningsplatser 2018 och fullt utbyggt en ökning med nästan 14 000 nya platser, utöver dagens cirka 30 000 utbildningsplatser. Det lovar gott med tanke på behovet av fler redovisnings- och lönekonsulter.

Ändrad intäktsränta på Skatteverkets skattekonto

Golvet för intäktsräntan på skattekontot sätts ner till noll. Det innebär att intäktsräntan blir noll vid nuvarande ränteläge, men kommer att följa med det allmänna ränteläget upp när det stiger. Det finns indikationer på att skattekontot används som sparkonto, det vill säga att inbetalningar gjorts på kontot i syfte att få ränta på insatta medel i stället för att täcka debiteringar av skatter och avgifter. Anledningen är att skattekontots intäktsränta under en tid har varit klart högre än bankräntorna.

Introduktionsjobb – ett enklare och mer kraftfullt anställningsstöd

Näringslivet har efterfrågat förenklingar när det gäller anställningsstöd för personer i stort behov av att ta sig in på arbetsmarknaden. För att stöden ska fungera effektivt måste de vara anpassade efter både de arbetssökandes och arbetsgivarnas behov. Regeringen har lyssnat och föreslår att nuvarande anställningsstöd slås ihop och förenklas. Fem stöd blir ett – introduktionsjobb. Den här reformen gör hanteringen enklare med mindre administration för arbetsgivare. Stödet kan kombineras flexibelt med utbildning. Samtidigt harmoniseras taken i stöden och introduktionsjobben vid en bidragsgrundande bruttolön på 20 000 kronor i månaden, vilket innebär en kraftig höjning jämfört med de stöd som ersätts. Nystartsjobben och extratjänsterna kommer kvarstå.

Växa-stödet utvidgas

Förslaget inom det så kallade växa-stödet innebär att den sänkning av arbetsgivaravgifterna som redan idag gäller för enskilda näringsidkare utvidgas till att även omfatta aktiebolag som inte har någon anställd, eller endast en anställd som också är delägare eller närstående till delägare, samt till handelsbolag utan anställda och med högst två delägare.

Lättnader i beskattning av personaloptioner

Förslaget innebär att om en anställd får en personaloption av sin arbetsgivare ska den anställde inte beskattas för denna förmån och arbetsgivaren ska inte betala arbetsgivaravgifter. Skatten betalas när aktien säljs och beskattas då som inkomst av kapital.

Skattereduktion för fackföreningsavgift

Förslaget innebär att en fackföreningsmedlem får en skattereduktion med 25 procent av den sammanlagda medlemsavgift som betalats under året, förutsatt att avgiften uppgår till minst 400 kronor per år. Finansdepartementet kommer under hösten att remittera ett förslag med denna innebörd. Avsikten är att förslaget ska träda i kraft den 1 juli 2018.

Källa: regeringen.se, Allt om lön