Tidningen Konsulten
Torsdag 19 Juli 2018

Dålig arbetsmiljö bidrar till lägre pensionsålder och högre sjukfrånvaro

En ny undersökning visar att dålig arbetsmiljö bidrar till att människor går i pension tidigare. Samtidigt visar statistik på att sjukfrånvaron ökar, mest beroende på grund av psykisk ohälsa.

Både den nuvarande och den förra regeringens vilja är att vi ska arbeta längre upp i åldrarna. Anledningen är att vi lever längre vilket innebär att statens kostnader för pensioner rusar i höjden. Då behövs fler i arbete, både yngre och äldre. Idag är den genomsnittliga faktiska pensionsåldern cirka 60 år. Varje förhöjning av denna ålder bidrar naturligtvis till lägre pensionsutgifter och mer skatteintäkter för staten. För att detta ska bli en realitet räcker det dock inte bara att höja pensionsåldern på papperet. Det är naturligtvis så att den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön har stor betydelse för människors beslut att gå i pension i ”förtid”, det vill säga före 65 års ålder. Det visar tre forskare från Linnéuniversitet i en ny rapport.

Rapporten visar att den psykiska arbetsmiljön har stor betydelse för beslutet att avsluta sin aktiva yrkeskarriär. Särskilt stress och liten möjlighet att påverka sitt arbete, tillsammans med höga krav, ökar risken för att människor lämnar arbetslivet i förtid. Även brist på socialt stöd, framförallt från människor i chefsposition, är ytterligare en bidragande orsak till dålig arbetsmiljö. Naturligtvis har också fysiska arbetsmiljöfaktorer betydelse. I rapporten nämns höga ljud, repetitiva monotona arbetsuppgifter, tunga lyft och obekväma arbetsställningar som exempel på faktorer som påverkar oss negativt.

Tvärtemot vad man kan tro är arbeten med människor, till exempel inom vården, också områden som innebär tidigare pensionering. Forskarna skriver att det finns forskning som tyder på att detta också gäller för högutbildade personer, som psykologer och präster. Generellt gäller dock att personer med högre utbildning arbetar längre än lågutbildade.

Här råder också en ojämlikhet mellan män och kvinnor. Kvinnor går i pension tidigare, troligen beroende på att det främst är kvinnor som arbetar inom vårdyrken. Till detta kommer ett ojämlikt hemarbete, de facto lägger kvinnor ner mer tid på det obetalda hemarbetet vilket bidrar till en mer stressad tillvaro. Rapporten visar att också andra faktorer påverkar beslutet att lämna arbetslivet, som konjunkturen, ekonomiska faktorer, pensionssystemets utformning med mera.

Inspektioner mot stress

I oktober besökte Arbetsmiljöverket 1 700 arbetsplatser över hela landet för att kontrollera hur arbetsgivare identifierar, dokumenterar och åtgärdar risken för stress. Trots att psykisk ohälsa är det snabbast växande arbetsmiljöproblemet saknas ett förebyggande arbetsmiljöarbete på sex av tio inspekterade arbetsplatser, konstaterar Arbetsmiljöverket.

En färsk rapport visar att det finns vetenskapligt stöd för sambandet psykisk ohälsa och

  • små möjligheter till påverkan i kombination med höga krav
  • pressande arbete och liten belöning i förhållande till ansträngning
  • osäkerhet i anställningen; nedläggningshot
  • upplevd brist på medmänsklighet på arbetsplatsen

De senaste fyra åren har antalet anmälda arbetssjukdomar med sjukfrånvaro på grund av organisatoriska och sociala orsaker ökat med 50 procent. Det handlar ofta om alltför mycket arbete eller för hög arbetstakt, samt om problem i relationerna på arbetsplatsen, som mobbning och trakasserier.

Ny föreskrift om den psykosociala arbetsmiljön

Arbetsmiljöverket har förslag på en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö ute på remiss. Arbetsgivaren ska enligt förslaget se till att personalen inte får en ohälsosam arbetsbelastning. Det ska finnas tillräckligt med resurser på plats för att utföra arbetet. Att tydliggöra arbetskrav och roller är exempel på hur arbetsgivaren kan jobba förebyggande. Arbetsgivaren ska också se till att arbetstidens förläggning inte leder till ohälsa, enligt förslaget. Risker kan till exempel finnas vid skiftarbete eller nattarbete. Att vara ständigt nåbar kan också vara en risk.

Regler för hantering av konflikter och kränkande behandling (även kallat mobbning) är också en del av förslaget. Arbetsgivaren ska bland annat bedöma risker för ohälsa i samband med konflikter. Dessutom ska arbetsgivaren se till att det finns rutiner för hur kränkande behandling ska hanteras. Redan sedan tidigare finns regler om att arbetsgivaren ska tillhandahålla stöd till den som drabbats.

Arbetsgivaren ska också motverka att ”starkt psykiskt påfrestande arbete”, som kan finnas inom exempelvis vård, socialtjänst och kriminalvård, leder till ohälsa. Förebyggande åtgärder kan vara stöd av handledare eller dubbelbemanning. Arbetsgivaren ska också sätta upp mål för en god organisatorisk och social arbetsmiljö, enligt förslaget. Målen kan mätas i exempelvis arbetstillfredsställelse.

Remisstiden går ut den 17 december.

Källa: Arbetsmiljöverket

Text: Thomas Englund

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer

Nöjda medlemmar hos Srf konsulterna

Det är med glädje vi konstaterar att våra medlemmar är fortsatt nöjda med det mervärde vi som branschorganisation skapar.... Läs mer

Direktiv för tryggare företagande

Regeringen har beslutat att utreda ett antal frågor i syfte att förbättra villkoren för företagare i socialförsäkringssystemet och för... Läs mer

Växande framtidstro i redovisnings- och revisionsbranschen

Nästan hälften av småföretagarna i redovisnings- och revisionsbranschen tror på en ökad försäljning det kommande halvåret enligt Vismas Affärsbarometer.... Läs mer

Minskning av kvinnors entreprenörskap orsak till svagt 2017

Det svenska entreprenörskapet minskade under 2017. Även tillväxtambitioner och innovationshöjd har fallit tillbaka. Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande... Läs mer

Betala ALDRIG ut pengar utifrån en mejluppmaning!

Bedrägerierna ökar och vår bransch är en av de utsatta. Ett problem som drabbar extra många nu i semestertider.... Läs mer

Information från Skatteverket: Byråanstånd – tekniska problem befriar från förseningsavgift

Information från Skatteverkets webbplats: Mellan 6 och 14 juni har det under tre tillfällen varit tekniska problem hos Skatteverket... Läs mer

Att tänka på vid halvårsskiftet

1 juli är likväl som 1 januari ett datum som ofta är förknippat med lagförändringar. I år är AGI,... Läs mer

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer

Svenska vinnare i GPA awards 2018

Den stora prisutdelningsceremonin vid årets Global Payroll Awards 2018 hölls i år i Lissabon. Srf konsulternas representant Zennie Sjölund... Läs mer
Tillbaka till startsidan