Tidningen Konsulten
Fredag 19 Januari 2018

Dålig arbetsmiljö bidrar till lägre pensionsålder och högre sjukfrånvaro

En ny undersökning visar att dålig arbetsmiljö bidrar till att människor går i pension tidigare. Samtidigt visar statistik på att sjukfrånvaron ökar, mest beroende på grund av psykisk ohälsa.

Både den nuvarande och den förra regeringens vilja är att vi ska arbeta längre upp i åldrarna. Anledningen är att vi lever längre vilket innebär att statens kostnader för pensioner rusar i höjden. Då behövs fler i arbete, både yngre och äldre. Idag är den genomsnittliga faktiska pensionsåldern cirka 60 år. Varje förhöjning av denna ålder bidrar naturligtvis till lägre pensionsutgifter och mer skatteintäkter för staten. För att detta ska bli en realitet räcker det dock inte bara att höja pensionsåldern på papperet. Det är naturligtvis så att den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön har stor betydelse för människors beslut att gå i pension i ”förtid”, det vill säga före 65 års ålder. Det visar tre forskare från Linnéuniversitet i en ny rapport.

Rapporten visar att den psykiska arbetsmiljön har stor betydelse för beslutet att avsluta sin aktiva yrkeskarriär. Särskilt stress och liten möjlighet att påverka sitt arbete, tillsammans med höga krav, ökar risken för att människor lämnar arbetslivet i förtid. Även brist på socialt stöd, framförallt från människor i chefsposition, är ytterligare en bidragande orsak till dålig arbetsmiljö. Naturligtvis har också fysiska arbetsmiljöfaktorer betydelse. I rapporten nämns höga ljud, repetitiva monotona arbetsuppgifter, tunga lyft och obekväma arbetsställningar som exempel på faktorer som påverkar oss negativt.

Tvärtemot vad man kan tro är arbeten med människor, till exempel inom vården, också områden som innebär tidigare pensionering. Forskarna skriver att det finns forskning som tyder på att detta också gäller för högutbildade personer, som psykologer och präster. Generellt gäller dock att personer med högre utbildning arbetar längre än lågutbildade.

Här råder också en ojämlikhet mellan män och kvinnor. Kvinnor går i pension tidigare, troligen beroende på att det främst är kvinnor som arbetar inom vårdyrken. Till detta kommer ett ojämlikt hemarbete, de facto lägger kvinnor ner mer tid på det obetalda hemarbetet vilket bidrar till en mer stressad tillvaro. Rapporten visar att också andra faktorer påverkar beslutet att lämna arbetslivet, som konjunkturen, ekonomiska faktorer, pensionssystemets utformning med mera.

Inspektioner mot stress

I oktober besökte Arbetsmiljöverket 1 700 arbetsplatser över hela landet för att kontrollera hur arbetsgivare identifierar, dokumenterar och åtgärdar risken för stress. Trots att psykisk ohälsa är det snabbast växande arbetsmiljöproblemet saknas ett förebyggande arbetsmiljöarbete på sex av tio inspekterade arbetsplatser, konstaterar Arbetsmiljöverket.

En färsk rapport visar att det finns vetenskapligt stöd för sambandet psykisk ohälsa och

  • små möjligheter till påverkan i kombination med höga krav
  • pressande arbete och liten belöning i förhållande till ansträngning
  • osäkerhet i anställningen; nedläggningshot
  • upplevd brist på medmänsklighet på arbetsplatsen

De senaste fyra åren har antalet anmälda arbetssjukdomar med sjukfrånvaro på grund av organisatoriska och sociala orsaker ökat med 50 procent. Det handlar ofta om alltför mycket arbete eller för hög arbetstakt, samt om problem i relationerna på arbetsplatsen, som mobbning och trakasserier.

Ny föreskrift om den psykosociala arbetsmiljön

Arbetsmiljöverket har förslag på en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö ute på remiss. Arbetsgivaren ska enligt förslaget se till att personalen inte får en ohälsosam arbetsbelastning. Det ska finnas tillräckligt med resurser på plats för att utföra arbetet. Att tydliggöra arbetskrav och roller är exempel på hur arbetsgivaren kan jobba förebyggande. Arbetsgivaren ska också se till att arbetstidens förläggning inte leder till ohälsa, enligt förslaget. Risker kan till exempel finnas vid skiftarbete eller nattarbete. Att vara ständigt nåbar kan också vara en risk.

Regler för hantering av konflikter och kränkande behandling (även kallat mobbning) är också en del av förslaget. Arbetsgivaren ska bland annat bedöma risker för ohälsa i samband med konflikter. Dessutom ska arbetsgivaren se till att det finns rutiner för hur kränkande behandling ska hanteras. Redan sedan tidigare finns regler om att arbetsgivaren ska tillhandahålla stöd till den som drabbats.

Arbetsgivaren ska också motverka att ”starkt psykiskt påfrestande arbete”, som kan finnas inom exempelvis vård, socialtjänst och kriminalvård, leder till ohälsa. Förebyggande åtgärder kan vara stöd av handledare eller dubbelbemanning. Arbetsgivaren ska också sätta upp mål för en god organisatorisk och social arbetsmiljö, enligt förslaget. Målen kan mätas i exempelvis arbetstillfredsställelse.

Remisstiden går ut den 17 december.

Källa: Arbetsmiljöverket

Text: Thomas Englund

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Affärsutvecklingscheckar 2018

Nu finns åter möjligheten att söka utvecklingsstöd för företaget. Ett bra tips till dig i branschen som är i... Läs mer

Genombrott för digitala kvitton väntas i år

Digitala kvitton har funnits i flera år och många företagare använder dessa flitigt redan nu. Men för vanliga konsumenter... Läs mer

Ivan Deiro med personal vann Årets lönepris 2017

Ivan Deiro är senior manager på Volvos löneavdelning. Vid Stora lönedagen i november fick han ta emot utmärkelsen Årets... Läs mer

Tuna in – nu kommer Lönepodden!

Den 25 januari är det premiär för Lönepodden, en inspirationskanal för yrkesområdet lön. Lönepodden kommer att bjuda på intressanta... Läs mer

Debatt: Riksrevisionens rapport om revisionsplikt

Tillsammans med övriga medlemmar i Näringslivets regelnämnd NNR tar Srf konsulterna nu upp debatten kring revisionsplikten. Vårt fokus är... Läs mer

Ändringar i viktiga lagar och förordningar

Runt årsskiften brukar som regel ett flertal lagändringar träda i kraft. Så även detta år. Bland annat kan vi... Läs mer

Jämställda livsinkomster på agendan

Regeringen har beslutat att ta fram en ny handlingsplan för att minska skillnaderna i livsinkomster mellan kvinnor och män.... Läs mer

Tre nya uttalanden i serien Srf U

Srf konsulternas redovisningsgrupp har beslutat om tre nya uttalanden om tolkningsfrågor i K2. Srf U 9 besvarar frågan om... Läs mer

Dataskyddslagen, svenskt komplement till GDPR

När GDPR träder i kraft den 25 maj så kommer den att stöttas upp av en svensk lag, dataskyddslagen.... Läs mer

Betalappar vanligare än kontanter

En ny undersökning visar att betalappar används oftare än kontant­er för vissa betalningar och att unga kvinnor är mer... Läs mer
Tillbaka till startsidan