Justitiedepartementet har i en promemoria föreslagit att Datainspektionen ska byta namn till Integritetsskyddmyndigheten. ”Namnet Datainspektionen kan uppfattas som ålderdomligt och missvisande i förhållande till myndighetens förändrade uppdrag”, står det i promemorian. Där framgår det även att ett namnbyte skulle kunna göra det tydligare för enskilda vilken myndighet man kan vända sig till angående frågor som gäller behandling av just personuppgifter och skyddet för den personliga integriteten.

Om ordet integritet anses behöva ingå i ett nytt namn föreslår Datainspektionen istället namnet Integritetsmyndigheten alternativt Myndigheten för integritets- och dataskydd eller Myndigheten för data- och integritetsskydd.


Lena Lindgren Schelin

– Givet den stora reform som nu genomförs på dataskyddsområdet i form av bland annat GDPR och också inom exempelvis kameraområdet välkomnar Datainspektionen ett namnbyte, säger myndighetens generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

Dock anser man från Datainspektionens sida att Dataskyddsmyndigheten är ett mer ändamålsenligt nytt namn. Argumenten för detta är bland annat då begrepp som ”dataskyddslagstiftning” och ”dataskydd” idag har fått bra spridning i samhället. Dessutom är ”Dataskyddsförordningen” den svenska översättningen av den nya EU-lagstiftningen på området och ”Dataskyddsombud” benämningen som Sverige valt för den tidigare motsvarigheten personuppgiftsombud.

– Namnet Dataskyddsmyndigheten ligger nära vårt nuvarande, väletablerade namn men indikerar samtidigt något nytt och ett bredare uppdrag där skyddet för enskildas rättigheter tydligare framgår, säger Lena Lindgren Schelin.

Srf konsulterna bevakar och rapporterar beslutet i denna fråga.

Källa: Datainspektionen