Skatteverket har varit mycket framgångsrik på många områden. Inte minst i ambitionen att förenkla genom olika datastöd. Detta har givetvis tagit stora resurser i anspråk och har inte gått andra områden obemärkt förbi. Till exempel har utbildningsinsatserna inom skatterätt, och då inte minst för nyanställda, minskat drastiskt. När jag anställdes på Skatteverket var den teoretiska utbildningen i skolsal sex månader, varav fyra innan vi ens fick påbörja arbetet med att granska deklarationer. Idag kan utbildningen var mindre än en vecka och handläggaren får därför endast granska ett mycket begränsat område. Med stor framgång har Skatteverket vidare flyttat fokus från att granska deklarationer till att kontrollera kassaregister och personalliggare. Eftersom detta arbete är starkt begränsat till ett fåtal materiella frågor har detta knappast gynnat den allmänna skattekompetensen.

Ett annat kanske större problem är att det inte längre finns någon karriärväg på lokal nivå inom Skatteverket för den som vill utveckla sig inom det rättsliga området. Det har lett till att nästan all skattekompetens numera finns samlad på rättsavdelningen på huvudkontoret. Att de mest kunniga handläggarna på lokalkontoren inte längre får fokusera på svåra materiella frågor utan måste arbeta med alla möjliga arbetsuppgifter påverkar självklart kompetensutvecklingen. Tidigare kolleger vittnar också om problem att rekrytera kompetenta skattehandläggare till viktiga rättsliga funktioner inom verket.

Jag är helt övertygad om att Skatteverket i framtiden måste, och också kommer, lägga större resurser på utbildning och annan kompetensutveckling inom det skatterättsliga området. Att öka kompetensen inom ett så stort verk är dock inte gjort i en handvändning. Det finns därför en uppenbar risk att vi kommer att få uppleva en period då det finns all anledning att vara extra uppmärksam och kritisk till Skatteverkets beslut. Det gäller även om en så kallad kvalificerad skattehandläggare har varit delaktig i beslutet. Jag har närmast lite förfärad sett flera fall där man helt bortsett ifrån gällande rätt och praxis även i beslut där kvalificerad skattehandläggare varit delaktig. Det behöver i och för sig inte bero kompetensbrist hos den enskilde kvalificerade handläggaren. Det kan likaväl bero på att det inte finns tillräckligt med tid att sätta sig in i varje ärende på grund av att det finns för få kvalificerade handläggare. Hur som helst måste vi räkna med ett ökat behov av att överklaga olika beslut till förvaltningsrätten.

Av denna anledning arbetar SRF med att ta fram en endagskurs som ska ge grundläggande kunskap i hur det går till att överklaga ett beslut och driva en process i domstolen. Man kan givetvis ställa sig frågan om det är så särskilt svårt att överklaga ett beslut. Svaret på denna fråga är sannolikt nej. Men vill man ha framgång med sitt överklagande krävs det däremot en del grundläggande kunskaper.

Vilka beslut som kan överklagas och under vilken tid är givetvis grundläggande kunskap. Detsamma gäller vilka uppgifter som ska ingå i ett överklagande. Skriv som du pratar brukar man säga. Lite tips och råd hur man ska uttrycka sig kan trots allt vara nyckel till framgång. Hur Skatteverket arbetar och vilka bestämmelser som reglerar ett beskattningsbeslut kan faktiskt också vara bra att känna till. Har till exempel Skatteverket inte följt de formella reglerna kan ett beslut underkännas redan på denna grund. Kännedom om reglerna om partsinsyn, det vill säga vilka handlingar du kan ta del av, kan ge intressant och viktig information. Detta är en del frågor som vi avser att ta upp på kursen.

Hur ska jag bäst styrka mina uppgifter och vilka uppgifter får jag lämna? Vem har bevisbördan och hur stark bevisning kan krävas i olika situationer? Kan det vara värdefullt med muntlig förhandling och vad gäller för denna fråga? Kan jag få anstånd med att betala skatten? Vad krävs för att jag ska få ersättning för mina kostnader för överklagandet? Vad är ett förhandsbesked och vem kan begära ett sådant? Det är också frågor som kommer att behandlas.

Givetvis blir man inte en fullfjädrad processförare genom denna endagskurs. För det krävs många års erfarenhet. Förhoppningen är istället att konsulten ska känna sig trygg i sin yrkesroll och aldrig känna någon tvekan eller obehag att driva en fråga i domstol, om Skatteverkets beslut framstår som felaktigt. Det är också viktigt att konsultens kunder ska känna sig trygga med att frågan om lämpliga åtgärder kommer att tas upp till diskussion i det fall Skatteverket har fattat ett tveksamt beslut. Genom grundläggande kunskap bör vidare tidsåtgången för att driva ett överklagande minska drastiskt. Sist men inte minst kan kunskap i processföring vara en viktig del i byråns marknadsföring och självklart hur tjänsterna prissätts.

Avslutningsvis vill jag nämna att i nästa nummer av Konsulten kommer jag att sticka ut hakan och berätta om SRFs arbete att ta fram marknadens tre absolut bästa kurser i deklaration och beskattning av enskild näringsverksamhet, handelsbolag och aktiebolag.