Storbritannien kommer i och med det nya avtalet att behandlas som ett land utanför EU, vilket innebär att tullkodexen kommer att tillämpas i handeln med Storbritannien. Därmed ställs krav på tullformaliteter som att lämna tulldeklarationer vid import och export. Utträdesavtalet innebär att det finns särskilda bestämmelser för exempelvis transporter som påbörjas före övergångsperiodens slut den 31 december 2020 men som avslutas efteråt. Det innebär att ingen tull tas ut under förutsättning att varan uppfyller villkoren för att anses ha ursprung enligt avtalet och att detta kan styrkas. Ursprungsintyget som kommer att användas är en ursprungsförsäkran som skrivs på en faktura eller på en annan handling som beskriver varorna i tillräcklig detalj så att de kan identifieras.

Du behöver ett Rex-nummer
Företag som ska exportera ursprungsvaror från EU behöver ansöka om att bli registrerad exportör (Rex) och få ett Rex-nummer för att kunna upprätta ursprungsförsäkringar för sändningar till Storbritannien om varornas värde är över värdegränsen 6 000 euro. Du som redan har registrerat ditt företag för att till exempel kunna exportera ursprungsvaror till Japan behöver inte registrera dig på nytt. Dessa Rex-nummer har ingen som helst koppling till numreringen i Rex – Svensk branschstandard för redovisningsuppdrag.

Att tänka på inför årsskiftet

  • Hur ser regelverket ut för ditt företags varor? Krävs det tillstånd för import till eller export från EU? Viktigt att kontakta rätt myndighet.
  • Köper ditt företag insatsvaror från Storbritannien för att ingå i produktion av varor som sedan säljs tullfritt eller med nedsatt tull till ett land som EU har frihandelsavtal med? Kontrollera att varan uppfyller kraven för EU-ursprung även efter övergångsperiodens slut.
  • Hur transporteras varorna till eller från Storbritannien? Hur väl förberedd är din transportör?
  • Storbritanniens tulltaxa kommer att gälla för varor som importeras till Storbritannien från och med den 1 januari 2021 om varans ursprung inte kan styrkas eller om varan inte uppfyller villkoren för att anses ha ursprung enligt avtalet.

På Tullverkets webbplats hittar du uppdaterad information kring handel med Storbritannien >>

Källa: Tullverket.se