Förbundskongressen är det högsta beslutande organet för Srf konsulternas förbund. Den hålls i år den 28 september. Där behandlas alla inkomna motioner. En motion från exempelvis förbundsstyrelsen, en enskild medlem eller en kretsstyrelse behandlas på samma sätt. Alla dessa skriftliga förslag på förbundets fortsatta verksamhet underställs kongressen på samma villkor.

– Tänk på vad du vill ändra, utveckla eller uppnå. Utgå gärna från dig själv och din yrkesvardag när du skriver en motion, men kom ihåg att det demokratiska organ du skriver till inte hanterar individuella frågor. Minns också att ju fler som står bakom en motion, desto större tyngd har den, konstaterar Frans Blom.

Förslag till ämnen

Känner du att du vill diskutera en fråga vidare med kollegor innan du skriver en motion? Kanske samla en grupp bakom en gemensam motion? I så fall är vägen via din krets och din kretsstyrelse utmärkt.

Ombedd att föreslå aktuella ämnen för en motion nämner Frans Blom, rådgivningsansvarig och Senior Advisor vid Modern Ekonomi, följande:

  • En ny tjänst Srf konsulterna kan erbjuda medlemmarna.
  • En utbildning som kompletterar dagens utbud från Srf konsulterna.
  • Nya tekniska lösningar som ger ännu bättre medlemsservice.
  • Förslag för att göra Auktoriserade Redovisningskonsulter/Auktoriserade Lönekonsulter/Certifierade Affärsrådgivare än mer kända i näringslivet i stort.

Skrivtips

En välskriven motion har en tydlig problemformulering och en tydlig beslutsformulering. Skriv kortfattat. Skriv lättfattligt. Tänk på att alla ska förstå exakt vilket problem du beskriver, och exakt vilken lösning du föreslår.

– Generellt är upplägget alltid ”Rubrik”, följt av en ”Brödtext” där du tydligt lägger fram ditt ärende, argumenterar för varför något ska åstadkommas eller förändras. Motionen avslutas sedan med dina tydliga ”att-satser”, som är dina förslag till beslut. Det kan vara bra att dela upp ditt förslag i flera ”att-satser” eftersom det beslutas om varje ”att-sats” för sig, berättar Frans Blom.