Efter en minst sagt turbulent budgethantering är såväl de nya skattetabellerna som nivåerna för engångsskatt nu fastställda.

Vilken skatt som en anställd ska betala för 2019 är nu klarlagt. I Sverige används prisbasbeloppet tillsammans med grundavdrag för beräkning av skatt. Sedan 1 januari 2009 finns en skattelättnad för personer över 65 år genom ett förhöjt grundavdrag. En skillnad för inkomståret 2019 är att det förhöjda grundavdraget förändrats, med effekten av sänkt skatt för pensionärer med viss inkomst. Grundavdragen styr även det belopp som till exempel studerande kan få skattefritt vilket för 2019 blir upptill 19 670 kronor. Sedan tillkommer jobbskatteavdraget som också förändrats och förstärks på inkomster upp till 31 310 kronor i månaden. En nyhet för inkomståret 2019 är att Public serviceavgift (Radio- och TV-avgift) ingår i skattetabellerna. Avgiften ska betalas av personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 18 år och ska betalas till och med det år personen avlider.

Sedan var det engångsskatten. Utbetalda ersättningar som ligger till grund för beräkning av engångsskatt är enligt Skatteverket; vissa slag av ackordsersättningar, retroaktiv lön, semesterersättning, tantiem (andel i vinst som tillägg till lön), vissa provisioner och arvoden, avgångsvederlag och retroaktiv livränta. Nedanstående tabell gäller för engångsskatt 2019 för arbetsinkomster.

Årsinkomst i kr lägst Årsinkomst i kr högst Skatteavdrag i av engångsbelopp
0 19 669 0
19 670 63 200 10
63 201 150 600 23
150 601 375 800 30
375 801 504 400 33
504 401 629 600 53
629 601 703 000 56
703 001 1 630 700 61
1 630 701 58

 

En arbetsgivare ska lämna uppgift om avdragen skatt vid varje löneutbetalning. När nu AGI införs för samtliga företag i Sverige kommer skillnaden mellan bruttolön och nettolön att bli ännu tydligare, där det som skiljer är just skatten. Att skatteavdraget är något som arbetsgivaren gör för den anställdes räkning innebär att när väl skatten är inbetald så är regleringen av den något mellan den anställde och Skatteverket. Det innebär också att det blir ännu viktigare att göra rätt från början med skatteavdragen och just hantering av engångsskatt kan ge stora effekter på kort sikt. Givetvis kommer den anställde alltid att få korrekt skatt i slutändan när deklarationerna är klara, men skattepengarna är i princip låsta till dess att den slutliga skatten är fastslagen. Vilka alternativ finns? Jämkning är den metod som kan användas för de framtida skatteunderlagen.

Eftersom Sverige har ett system med preliminär skatt så är skatteavdragen något som slutligen regleras vid beskattningsårets slut. Men det innebär också att preliminär skatt ska betalas med belopp som så nära som möjligt kan antas motsvara den slutliga skatten för samma år. Även som Skatteverket utfärdar anvisningar så har arbetsgivaren ett tolkningsansvar. En arbetsgivare som inte har dragit av rätt belopp i skatt kan av Skatteverket anses vara är solidariskt ansvarig för den skatt som skulle ha dragits av, tillsammans med arbetstagaren.