”Inledningsvis är målet att digital hantering av årsredovisningar och koncernredovisningar ska vara förstahandsvalet för företag, myndigheter och medborgare. Det långsiktiga målet är att digital ingivning av årsredovisningar och koncernredovisningar ska vara obligatoriskt.”

Så lyder regeringsuppdraget till Bolagsverket. Angående kommande förslag till lagstiftning konstaterar Nina Brede att processen nu har inletts:

– I Bolagsverkets uppdrag ingår att ta fram förslag på hur och när ett obligatorium kan införas och vad konsekvenserna av förslaget blir för de som berörs. Vi har nu tagit fram förslag till en hemställan som vi för närvarande diskuterar med uppdragsgivaren, alltså regeringen.

Lätt skicka in digitalt

Bolag som redovisar enligt K2 har kunnat lämna in sina årsredovisningar digitalt sedan mars 2018. Och det väljer allt fler att göra, se faktaruta. Men ännu i slutet av 2020 är det fyra gånger vanligare att man lämnar in sin årsredovisning i pappersform (482 341 bolag hade valt det 19 december). Ser man på hur många som skickar in revisionsberättelsen digitalt är vi nere på 3 602 vid samma tid. Claes Eriksson, Redovisningsexpert vid Srf konsulterna ser en tung förklaring i gamla vanor:

– I sak är det inte svårt att lämna in digitalt. VD eller styrelseledamot som ska skriva under fastställelseintyget ”gifter samman” handlingarna i Bolagsverkets system, enkelt uttryckt. Jag tror huvudorsaken är att revisionskåren inte hunnit ställa om fullt ut. Från Srf konsulternas sida välkomnar vi en lag som säger att årsredovisning och revisionsberättelsen skickas in digitalt, under förutsättning att den skrivs med hänsyn även till små och medelstora företags förutsättningar.

Lagstiftning kommer

Den nu aktuella öppningen för K3-bolag med koncernredovisning att lämna in digitalt tror Claes Eriksson inte att Srf konsulternas medlemmar påverkas av i jättestor omfattning. Men den fortsatta digitaliseringen är ett måste att ta till sig och behärska för redovisningskonsulter, inte minst i ljuset av den kommande lagstiftningen inom området. Redan 2022 kan den vara ett faktum, med tanke på att Bolagsverkets uppdrag löper ut sista mars 2021.

– Vi fortsätter vårt arbete. Vi vill gärna göra det möjligt för börsnoterade aktiebolag att lämna in årsredovisningen digital. Det är naturligt att börja med företag som rapporterar enligt ESEF (European Single Electronic Format) till Finansinspektionen och gå vidare därifrån, säger Nina Brede.

Närmast efter julhelgerna börjar Bolagsverket analysera förutsättningarna för K4-bolagens digitala inlämning.