Är det dags att höja Sveriges gränsvärden för revisionsplikt?
– Ja, det står helt klart sedan länge. Den nu aktuella förenklingsutredningen har analyserat en höjning av gränsvärdena för obligatorisk revision som idag ligger väsentligt lägre i Sverige än för övriga EU-länder. Utredningen argumenterar för att höja dessa gränsvärden till nivån för mikroföretag, högst 20 miljoner kronor i omsättning, högst 20 miljoner kronor  i balansomslutning och högst nio anställda, vilket skulle ge ökade möjligheter för en stor mängd svenska företag att själva välja när de önskar revision.

– Om man höjer nuvarande gränsvärden till nivån för mikroföretag skulle dessa företag kunna frigöra betydande resurser för att skapa tillväxt och arbetstillfällen. Utöver detta skulle diskrimineringen av utländska företag upphöra, genom att de skulle slippa de hårdare kraven för att etablera sig och investera i Sverige, jämfört mot andra länder inom EU.

– Denna viktiga förenkling borde därför inte få begränsas av särintressen utan stöd i fakta vad gäller konsekvenserna.

– För många företag kan det av flera skäl vara viktigt att välja både en Auktoriserad Redovisningskonsult och en revisor, inte minst ur ett kvalitetsperspektiv.

Vilket syfte har revisonen?
– Revision utförs av en revisor som arbetar på aktieägarnas uppdrag och inte på myndigheternas. Uppdraget innebär att kontrollera att företagsledningen agerar för aktieägarnas bästa i företag där ägande och ledning inte är samma personer. I de mindre företagen, vilka utgör cirka 90 procent av våra svenska företag och där ägare och ledning är samma personer, finns inte detta behov.

– En majoritet av mikroföretagen anlitar dessutom erfarna Auktoriserade Redovisningskonsulter för att sköta redovisningen och agera rådgivare i viktiga frågor.

Har det gjorts tillräckliga studier om konsekvenserna av de nuvarande gränsvärdena?
– Det finns uppfattningar om att höjda gränsvärden kommer att medföra ökad ekonomisk brottslighet hos företagen. Något stöd för detta finns inte. De rapporter som signalerat risk för ökad brottslighet har baserats på att brottsligheten troligen kommer att öka – inte konstaterad brottslighet.

– Det är därför anmärkningsvärt att misstankar utan faktaunderlag ska få stå i vägen för en EU-anpassning av svenskt näringsliv som kan leda till väsentliga förenklingar, ökad tillväxt och nya arbetstillfällen.

Var finns Srf konsulterna i debatten?
– Srf konsulterna arbetar aktivt med att på olika sätt lyfta in landets Auktoriserade Redovisningskonsulter som ett viktigt verktyg för seriöst och hållbart företagande.

– Företagare som ger i uppdrag till en extern Auktoriserad Redovisningskonsult att sköta redovisningen och som via auktorisationen står under branschorganisationens tillsyn, är rätt väg att gå för att både förenkla och kvalitetssäkra företagens redovisning och rapportering. Företagen är främst i behov av professionellt stöd i frågor som rör ekonomi och företagande. Inte av kontroller.