Omsättning av vara och leverans

Enligt Skatteverket inträder skyldigheten för utgående moms vid omsättning av en vara redan vid leveranstillfället. I den mån betalning sker före leverans inträder skattskyldigheten på denna del vid förskottet. Skatteverket redogör även för sin bedömning av om säkerhetsöverlåtelser och avbetalningsköp ska anses utgöra omsättning av vara.

Till följd av förslaget om en generell begränsning av avdragsrätten för ränteutgifter där den ekonomiska innebörden av finansiell leasing kan vara likvärdig med lån av pengar har det införts skattemässiga regler om hanteringen av den typen av leasing.

Finansiell leasing

Begreppet finansiell leasing används normalt när ett leasingavtal innebär att de ekonomiska fördelar och risker som förknippas med ägandet av det leasade objektet överförs från leasegivare till leasetagare, även om den formella äganderätten finns kvar hos leasegivaren. Trots att ett sådant avtal formellt sett är fråga om hyra är de ekonomiska effekterna snarlika de effekter som uppkommer vid ett lånefinansierat köp.

Enligt Skatteverket ska finansiell leasing momsmässigt bedömas som en omsättning av vara om:

  • Det framgår av leasingavtalet att äganderätten till varan övergår till leasetagaren vid utgången av avtalstiden antingen genom att denne övertar varan eller anvisar annan köpare.
  • Det finns en köpoption och att det redan vid undertecknandet av leasingavtalet klarlagts att utköpspriset vid leasingtidens slut är så pass lågt i förhållande till varans beräknade marknadsvärde vid samma tidpunkt, att det framstår som uppenbart för leastagaren att det enda ekonomiskt rationella alternativet är att överta varan.

Om den finansiella leasingen anses vara en omsättning av en vara, istället för ett tillhandahållande av en hyrestjänst, så påverkas tidpunkten för när momsen ska betalas. Momsen ska i så fall betalas redan då varan levereras.

Leasingavtal som inte är finansiella benämns som operationella leasingavtal, det vill säga där ekonomiska fördelar och risker i större utsträckning är kvar hos leasegivaren. Dessa omfattas inte av Skatteverkets ändrade syn.

Kommentar

Enligt min bedömning kommer detta innebära en omställning för både leasegivaren som ska betala in momsen och leasetagaren som kan gå miste om avdragsrätten vid leasing av personalbilar. I Skatteverkets ställningstagande nämns inget om avdragsrätten och det finns endast exempel som avser traktorer, dock inga riktlinjer om finansiell leasing av personbilar. Följaktligen väcker ställningstagandet många frågor om momshanteringen vid finansiell leasing.

Text: Vanja Lazic, Skatteexpert, Wolters Kluwer Scandinavia AB