Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att kartlägga förutsättningarna för att öka små och medelstora företags förmåga att använda data strategiskt, inbegripet vilka sektorer som har störst potential att utveckla arbetet med data och tillgodogöra sig dess potential. Med utgångspunkt i kartläggningen ska kunskapshöjande insatser riktas mot utvalda målgrupper där det finns potential att utnyttja data strategiskt för att utveckla verksamheten och därmed bidra till att lösa samhällsutmaningar.

Uppdraget kompletterar de tidigare uppdragen att främja öppen och datadriven innovation och är ett komplement till digitaliseringslyftet riktat till små och medelstora industriföretag samt industrinära tjänsteföretag. Det övergripande målet för digitaliseringspolitiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Kunskap om digitaliseringens möjligheter och hur den kan användas för verksamhetsutveckling och innovation är nödvändig för att skapa förutsättningar för tillväxt och stärkt välfärd. Data är en strategisk resurs för såväl näringsliv, samhälle som offentlig sektor och enskilda aktörers vidareutnyttjande av data kan förstärka näringslivets tillväxt och bidra till effektivisering av den offentliga förvaltningen.

Tillväxtverket ska senast den 1 februari 2020 lämna en delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet.

Källa: regeringen.se