Vi går in i ett 2021 med nya lagar och förutsättningar. Nedan finns ett urval av nu beslutade förändringar som börjar gälla under det nya kalenderåret med undantag för de särskilda åtgärder som införs på grund av coronomin. Vi rekommenderar att ni följer dessa uppdateringar på Srf konsulternas Coronasida.


Permanent nedsatta arbetsgivaravgifter för den först anställda

Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda i det som kallas för växa-stödet blir permanenta.

 • Möjlighet under 24 månader i följd.
 • Arbetsgivare som anställt en första person före utgången av 2020 kan fortsätta även efter utgången av 2021.
 • Avser enskilda näringsidkare, handelsbolag med högst två delägare och aktiebolag.

Läs mer:
Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta Proposition 2020/21:14 – Riksdagen


Beskattning av utländsk inhyrd personal

Begreppet ekonomisk arbetsgivare införs i Sverige med nya regler för beskattning vid tillfälligt arbete i Sverige.

 • 183-dagarsregeln i SINK gäller inte vid uthyrningssituationer – med undantag för kortare arbeten.
 • Nya regler om skatteavdrag – utländska utbetalare utan fast driftställe ska göra skatteavdrag.
 • Förändringar i reglerna om skatteavdrag för svenska utbetalare.
 • Utökade skyldigheter vid betalning till utländska mottagare av ersättning som saknar F-skatt ‒ utländska arbetsgivare utan fast driftställe ska registrera sig här.
 • Uppgiftsskyldighet för utländska arbetsgivare utan fast driftställe.
 • Skatteverket ska skicka ut besked om SINK-skatt.

Läs mer:
Information om nya arbetsgivarregler | Skatteverket


Tidsgräns för expertskatt förlängs

Skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgas från att gälla de tre första åren till fem år och ska gälla för vistelser i Sverige som påbörjats efter den 31 maj 2020.

 • Reglerna innebär att utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner ges en viss skattelättnad i Sverige under förutsättning att de uppfyller vissa kvalifikationer.
 • Lön och annan ersättning för arbetet i Sverige per månad ska överstiga två gånger prisbasbeloppet för det kalenderår då arbetet påbörjas.
 • Svensk arbetsgivare eller utländskt företag med fast driftställe i Sverige.
 • Arbetstagaren är inte svensk medborgare, varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige någon gång under de fem kalenderår som föregått det kalenderår då arbetet påbörjas.
 • Vistelsen i Sverige är avsedd att vara högst fem år.

Läs mer: 
Om skattelättnad – Forskarskattenämnden (forskarskattenamnden.se)


Brexit

Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen (EU) träder i kraft mellan 31 december och 1 januari 2021.

 • Storbritannien att betraktas som ”tredje land”.
 • Efter övergångsperiodens slut kommer samma regler avseende moms och punktskatter att gälla för Storbritannien som för andra länder utanför EU.
 • EUs tidszon gäller, det vill säga klockan 23.00 i Storbritannien och klockan 00.00 i Sverige.

Läs mer:
Brexit – vad innebär det för svensk handel? – Tullverket


Kontanttjänster villkoras

Banker blir skyldiga att tillhandahålla kontanttjänster i betryggande utsträckning i hela landet.

 • Gäller svenska kreditinstitut och filialer till utländska kreditinstitut som har inlåning från allmänheten som överstiger 70 miljarder kronor skyldiga att tillhandahålla kontanttjänster.
 • Måste tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättningar.

Läs mer: 
Tillsyn och insamling av uppgifter | PTS


Minoritetsskydd

En särskild granskare eller minoritetsrevisor eller medrevisor ska kunna utses av Bolagsverket utan att frågan först behandlats på en bolags- eller föreningsstämma.

 • Ändringar som omfattar aktiebolag och ekonomiska föreningar samt vissa finansiella företag.
 • Ägare till en tiondel av samtliga aktier i bolaget, respektive en tiondel av medlemmarna i föreningen, måste stå bakom ansökan.
 • Uttryckligt krav på att den särskild granskaren är lämplig för uppdraget och oberoende i förhållande till bolaget och aktieägarna respektive föreningen och medlemmarna.
 • I privata aktiebolag och i ekonomiska föreningar ska den som har ansökt i undantagsfall kunna bli ersättningsskyldig för kostnaderna för den särskilda granskaren.
 • Vid inlösen av minoritetsaktier får ägarna större frihet att själva bestämma hur skiljeförfarandet ska utformas

Läs mer: 
Aktuella lagändringar – Bolagsverket


Sänkt bolagsskatt och expansionsfondsskatt

Bolagsskatten sänks till 20,6 procent för beskattningsår som börjar den 1 januari 2021 eller senare.

 • Utifrån beslut 2018 om en successiv sänkning av bolagsskatten i två steg; 2019-2020 21,4 procent och från och med 2021 20,6 procent.
 • Expansionsfondsskatten för enskild firma följer skattenivån för bolagsskatten.
 • Expansionsfondsskatten sänks i ett steg, till 20,6 procent från och med 2021.
 • Kapitalunderlaget för enskilda näringsidkare ska multipliceras med 125,94 procent.

Läs mer:
Aktiebolag | Skatteverket


Ändrad beräkning av kostförmån

Beräkning av förmånsvärdet vid fri kost ändras
+

 • Kostförmån för en hel dag: 0,52 procent av prisbasbeloppet.
 • Avrundning sker till närmast femtal kronor
 • Tidigare har värdet fastställts av Skatteverket, utifrån genomsnittspriset för lunch.

Läs mer:
Kostförmån, personalfester och intern representation (Arbetsgivare) | Skatteverket


Utökat rutavdrag och höjt avdragstak

Fler tjänster inkluderas i rutavdraget och avdragstaket höjs

 • Nya branscher; tvätt vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten ‒ möblering av bostad, samt montering av möbler (inredningstjänster omfattas inte) ‒ transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning samt transport till och från magasinering ‒ enklare tillsyn av en bostad, till exempel fritidshus.
 • Taket för rutavdraget höjs från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person/år.

Läs mer:
Rot- och rutarbete – privatpersoner | Skatteverket


Skattereduktion för installation av grön teknik

En ny skattereduktion för installation av grön teknik ersätter flera tidigare stöd.

 • Stödet till fysiska personer enligt förordningen om statligt stöd till solceller, förordningen om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi och förordningen om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon.
 • Enligt fakturamodell motsvarande rot- och rutavdrag.
 • Skattereduktion för debiterade kostnader för arbete och material.
 • 15 procent för installation av solceller, 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi och av laddningspunkter till elfordon
 • Får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år.
 • Gäller installationer som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021.

Läs mer
Rot- och rutarbete – privatpersoner | Skatteverket