Det tar tid att ändra lagar och regler, men nu tar processen att förenkla för mikroföretag och modernisera bokföringslagen ännu ett steg. Nu kommer nämligen alla de remissinstanser som Näringsdepartementet skickat ut förslaget till in med sina synpunkter. Srf konsulterna har på många sätt varit delaktiga i utredningen och naturligtvis även besvarat remissen.

Srf konsulterna påtalar bland annat när det gäller delen som handlar om förenklingar för mikroföretag att de konkreta förslag som lämnas är begränsade till enbart specifika branscher och att det inte är i linje med utredningens ambitioner att lämna breda förslag. Två områden som inte har tagits med som konkreta förslag utan i stället föreslås för vidare utredning är höjda gränsvärden för revision samt regelverket för kapitalbrist. Förändringar i de regelverken hade medfört förenklingar för alla mikroföretag oavsett bransch.

Regeringen har däremot nyligen tillsatt en ny utredning som ska titta på dessa frågor, Bolaget som brottsverktyg (dir 2021:115). I direktiven för den utredningen ingår dock att utvärdera för- och nackdelar med att återinföra revisionsplikten för alla aktiebolag, dvs sänka gränsen i stället för att höja den. I remissvaret lyfter Srf konsulterna att det framstår som direkt felaktigt att samma frågeställning inte utreds samlat och att remissinstansernas svar i förenklingsutredningen inte inväntas och analyseras innan en ny utredning får direktiv med motsatt inriktning.

När det gäller den del som handlar om modernisering av bokföringslagen framför Srf konsulterna att de förslag som läggs är bra och kommer att innebära betydande förenklingar för såväl företagen själva som redovisnings- och lönebranschen. Det gäller till exempel förslaget att ett företag får kasta ett papperskvitto direkt efter att det skannats in. Vidare framför Srf konsulterna att det vore önskvärt att försöka hitta en lösning som gör det möjligt att luckra upp det geografiska kravet på arkivering av räkenskapsinformation, vilket skulle medföra förenklingar för företag som använder molntjänster.

Vad är då nästa steg? Nu ska Näringsdepartementet analysera de olika remissinstansernas svar och väga samman de åsikter som kommit in. Därefter ska regeringen bestämma om och på vilket sätt man vill gå vidare med förslagen. Lagändringarna ska därefter presenteras i en proposition som riksdagen ska fatta beslut om. Regeringen har nyligen presenterat sin plan över vilka propositioner som man planerar att lägga fram för riksdagen under våren 2022. I den planen finns inte de här förslagen med. I utredningen föreslogs att lagändringarna skulle införas till sommaren 2022, så kommer det troligtvis inte att bli, men processen har i alla fall kommit ett steg närmare!

Text: Maria Albanese, redovisningsexpert Srf konsulterna och Lali Fjellström, branschansvarig redovisning Srf konsulterna