Hur har det gått då? Jo, den 30 juni lämnade utredningen sitt betänkande till regeringen och i förslaget finns en del lagändringar som, om de blir verklighet, kommer göra det enklare för såväl företagare som Redovisningskonsulter. Men det finns också frågor där Srf konsulterna gärna hade sett att man kommit längre i form av konkreta och skarpa förslag!

Srf konsulterna har deltagit i utredningens arbete på flera sätt. Redan tidigt i arbetet skickade utredningen ut en enkät till Srf konsulternas medlemmar med frågor om vilka lagkrav som konsulterna såg som särskilt betungande. Bland annat framkom då att reglerna om gränsvärdena för revisionsplikt och kraven då aktiebolagen är skyldiga att upprätta kontrollbalansräkning var sådana betungande regler, liksom arkiveringsreglerna i bokföringslagen. Synpunkterna som framkom vid enkäten omnämns på många ställen i betänkandet och vår bedömning är att de har varit en viktig del i utredningens arbete. Srf konsulterna har dessutom varit representerade genom Maria Albanese och Mikael Carlson, i den expertgrupp som varit knuten till utredningen. I de diskussioner som förts där har det varit viktigt att föra fram såväl företagens som Redovisningskonsultens perspektiv.

Det är framför allt två konkreta förslag som Srf konsulterna särskilt lyft och drivit i den del av utredningen som handlar om förenklingar för mikroföretag. Det gäller gränsvärdena för revisionsplikt och kraven då aktiebolagen är skyldiga att upprätta kontrollbalansräkning. På dessa områden har utredningen av olika anledningar valt att inte lämna konkreta förslag till lagändringar utan i stället lyfter utredningen tydligt fram frågan om revisionsplikten som en sådan förenkling som bör genomföras, men som behöver utredas vidare innan ett eventuellt genomförande. Utredningen anser att gränsvärdena ska ändras och revisionsplikten slopas för företag som inte når upp till följande gränsvärden: nettoomsättning om 20 miljoner kronor, krav på balansomslutning på 20 miljoner kronor, krav på anställda om högst 9 personer. När det gäller frågan om reglerna för att upprätta kontrollbalansräkning bedömer utredningen att det behövs förenklingar på området men att regeringen behöver tillsätta en utredning som utreder frågan ur ett brett perspektiv. Bland de konkreta förslag som utredningen föreslår finns även sådana som rör hur myndigheter ska agera när de ser över och beslutar om olika regler, samt förslag som kan få stor effekt för företag i specifika branscher som exempelvis hotellnäringen och transportbranschen, men inte för den stora massan av småföretag.

När det gäller moderniseringen av bokföringslagen så är det bara de specifika frågor som regeringen särskilt pekade på i utredningens direktiv som utredningen har hunnit med att titta på. Det är synd, för en mer genomgripande översyn av bokföringslagen hade varit önskvärd. Men här föreslår ändå utredningen konkreta förslag på lagändringar som vi tror kommer få en avsevärd effekt för såväl företag som Redovisningskonsulter och Lönekonsulter. Utredningen föreslår att kravet på att spara räkenskapsmaterial i ursprungligt skick slopas, det vill säga att man kan fota ett papperskvitto eller skanna en pappersfaktura och slänga originalet direkt. Om det kravet genomförs kommer det att bli en tidsbesparing och en lägre administrativ kostnad för företagen, men säkert också en stor besparing som man inte kan mäta i form av minskad frustration över att förklara och argumentera för ”onödiga” regler. Om kravet slopas blir det naturligtvis ännu viktigare än idag att processen för att fota och skanna fungerar tillfredsställande, man får ju ingen andra chans att fota ett kvitto som blivit suddigt eller om man missat att skanna baksidan på en faktura. En fråga som utredningen inte gått vidare med, och som säkert många önskat lättnader kring, är frågan om arkivering av räkenskapsinformation i molnet. Här föreslås inte några ändrade regler vad gäller platsen för förvaring av räkenskapsinformation. Det beror på reglerna om vilken information som brottsbekämpande myndigheter får ta del av vid till exempel en husrannsakan. Även om utredningen ser skäl för att kraven för arkivering skulle avskaffas ser man inte att de har sådan tyngd i förhållande till de motstående intressena.

Vad händer nu då? Blir förslagen verklighet? Nu har utredningen lämnat sina förslag till regeringen och nästa steg är att regeringen ska bestämma om, och på vilket sätt, som man vill gå vidare med förslagen. En gissning är att förslagen kommer att beredas av departementet under hösten och sedan skickas ut på remiss under våren 2022. Då får Srf konsulterna chans igen att tycka till om förslagen!

Här kan du läsa hela betänkandet, SOU 2021:60 >>

Text: Maria Albanese, redovisningsexpert och Mikael Carlson, rådgivningsexpert, Srf konsulterna