”Utredningen om enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag” ska redovisa sina slutsatser 28 februari 2021. Maria Albanese, som bland annat arbetat vid Bokföringsnämndens kansli och där varit med och skrivit regelverket om bokföring och tidigare jobbat på KPMG som redovisningsspecialist har en klart uttalad roll:

– Jag bidrar med redovisningskonsulternas perspektiv. Det är viktigt att det kommer med i ett tidigt skede, när förslagen formuleras. Konkreta förslag på regler som kan förenklas framkom i den enkät utredningen, med hjälp av oss, skickade till våra medlemmar. Det gäller exempelvis kravet på kontrollbalansräkning och att det blivit mer betungande sedan aktiekapitalet sänktes till 25 000 kronor, samt att GDPR-reglerna är otydliga.

Utredningens förslag angående förenklingar för mikroföretag behöver inte enbart gälla lagändringar. Utredningen kan också komma med förslag som gör kommunikationen med myndigheter enklare och informationen tydligare.

Digitalisering

Teknikutvecklingen gör att många upplever bokföringslagens regler som föråldrade och att de behöver ses över. Maria Albanese konstaterar att Srf konsulterna dagligen svarar på medlemmarnas frågor om vilken räkenskapsinformation som ska sparas och på vilket sätt. I direktivet konstateras: ”Utredaren ska också se över bokföringslagen i syfte att åstadkomma ett modernt, teknikneutralt och enkelt regelverk som är anpassat till dagens förhållanden.”

Till listan på ämnen Maria Albanese ser fram emot att utredningen bidrar till en förenkling av, kan läggas reglerna om arkivering av räkenskapsinformation, molntjänster och digital kvittohantering.

– Regelverket tillåter redan i dag helt digitaliserade informationsflöden och löpande bokföring. Men det behövs vissa förtydliganden och omskrivningar för att öka tydligheten. Det skulle underlätta för redovisningskonsulterna och deras kunder, landets små och medelstora företag, i deras arbete, berättar Maria Albanese.

Årsbokslut

Ytterligare en fråga utredningen tittar på är reglerna om årsbokslut. Kan de förenklas? Kan de rent av ersättas med att alla årsbokslutsföretag upprättar förenklade årsbokslut?

– För att återknyta till enkäten så uttrycker medlemmarna att de föredrar att göra förenklade årsbokslut för kunder som driver sitt företagande på hobbynivå. För den som lever på sitt företagande ger det inte en tillräckligt bra bild av den egna verksamheten. För mig var det ett mycket intressant och bra inspel till utredningen. Det understryker vikten av att lyssna på dom som jobbar med det regelverk som ska förändras, innan man förändrar det.

Kombiuppdrag

Den tredje frågan utredningen behandlar är hur revisorns oberoende vid kombiuppdrag ska hanteras. Även här har teknikutvecklingen aktualiserat gränsdragningsproblematiken kring vad medarbetare på den byrå där revisorn är verksam får göra och inte får göra.

– Det blir spännande att se vad utredningen kommer fram till i alla tre delarna, avslutar Maria Albanese.