Förslagen utgår från det som framkom under näringsminister Ibrahim Baylans Förenklingsresa som genomfördes hösten 2019. Ett av de områden som berörs i rapporten är mervärdesskatt (moms).

Tillväxtverket föreslår att omsättningsgränsen för moms höjs från nuvarande 30 000 kr/år till 100 000 kr/år (avsnitt 4.3 i Tillväxtverkets slutrapport om Förenklingsresan, som man kan läsa här).

För närvarande gäller att företag med omsättning som beräknas bli högst 30 000 kronor under beskattningsåret är befriade från moms på sin omsättning av varor och tjänster. Man kan läsa mer om det här. Via länken kan man även se omsättningsgränserna i andra EU-länder. Av de länder som har infört en beloppsgräns har Sverige för närvarande lägst gräns med 2 943 Euro (30 000 kr) och Storbritannien högst gräns med 97 382 Euro (85 000 GBP).

En höjning av beloppsgränsen förbättrar förutsättningarna att driva företag för de minsta företagarna. Företagens administration minskar och därmed även företagens kostnader. Det är beräknat att cirka 5 000 företag kommer tillämpa den höjda beloppsgränsen om 100 000 kronor. Förslaget innebär en årlig skattelättnad för de berörda företagen om upp till 58 miljoner kronor. Till det kommer ytterligare besparing av administrationskostnader med upp till 8 miljoner kronor per år.

Srf konsulterna ser gärna att förutsättningarna för att driva företag ökar. Tillväxtverkets förslag är därför ett glädjande steg i rätt riktning. Med en ännu högre omsättningsgräns ökar förutsättningarna att driva företag än mer.

Läs mer här >>