EU:s frihandelsavtal ger konkurrenskraft till svensk export och skapar ett mervärde för både svenska företag och konsumenter. Fler svenska företag har möjlighet att realisera affärsmöjligheter på internationella marknader. Sverige är en liten ekonomi och beroende av omvärlden. Dessutom finns det en outnyttjad potential i vissa frihandelsavtal som kan ge många företag lägre tullavgifter.

– Utvecklingen pekar på att vår framtida välfärd i ökande utsträckning kommer att avgöras av våra handelsrelationer. Därför är en av regeringens viktigaste handelspolitiska prioriteringar att EU sluter nya frihandelsavtal, vilka kompletterar WTO:s grundläggande avtal, säger EU och handelsminister Ann Linde i ett uttalande.

Beräkningarna visar att svenska exporterande företag använder EU:s frihandelsavtal i hög grad. Så mycket som 78 procent av exporten sker till länder där frihandelsavtal finns. Detta är betydligt högre än för EU-snittet som uppgår till 67 procent.
För svenska importörer är nyttjandegraden ännu högre. I 92 procent av fallen där tullnedsättningar kan utnyttjas vid import så görs detta.

Det finns en outnyttjad potential i frihandelsavtalen – svenska exportföretag går idag miste om närmare en halv miljard kronor där möjligheten till sänkta tullar inte utnyttjas. En stor del av detta underutnyttjande gäller export till stora frihandelspartners som Sydkorea, Marocko och Mexiko.

För importföretagen är det 100 miljoner kronor man idag går miste om i sänkta tullavgifter, per år. Detta betyder i slutänden ett högre pris för tillverkningsindustrin och konsumenten. Störst andel outnyttjade tullnedsättningar till Sverige återfinns i importen från Sydkorea och Schweiz.

Källa: regeringen.se