XBRL Sweden är en ideell förening som samarbetar i ett internationellt nätverk av aktörer för utveckling av öppna standards som verkar över publika och privata sektorer. Målbilden för föreningen är att bidra till en utveckling mot effektiv, standardiserad och transparent rapportering av finansiell information i Sverige.

XBRL Sweden har, liksom Srf konsulterna, uppmärksammat en bristande finansiering till Bokföringsnämnden, BFN, som kommer att få konsekvenser eftersom BFN är en av de instanser som fått regeringens uppdrag att genomföra projekt för implementering av digitala årsredovisningar. Det finns alltså ett stort glapp mellan digitaliseringsuppdraget och själva finansieringen.

– Bokföringsnämnden är en mycket viktig pusselbit i att skapa de förutsättningar som är nödvändiga för en långsiktig, hållbar och robust utveckling av förvaltningen av de taxonomier som ligger till grund för rapporteringen. Vi har också noterat att Bolagsverket under våren inte haft kapacitet att leverera data i samma takt som tidigare till våra medlemmar som verkar inom branschen för informationsförädling/kreditupplysning. Ultimat är det företagen som rapporterar in sin data som också i olika former är stora konsumenter av densamma. Att information fastnar på det här viset är extremt olyckligt med negativ påverkan på en lång kedja av aktörer, säger företrädare för XBRL Sweden.

I dagsläget är det färre än 20 000 årsredovisningar som lämnas digitalt av 550 000 möjliga. När tjänster inrättas som inte fungerar tillfredsställande väljer användarna den enkla vägen. Som det är nu finns en uppenbar risk att den positiva utvecklingen från näringslivet stannar av.

I regeringens strategi finns tydligt uttalat att ”det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. Detta mål kommer att bli oerhört svårt att nu utan investeringar och nödvändig finansiering. Om trovärdigheten för regeringens satsning ifrågasätts kan avgörande fortsatta investeringar från näringslivet utebli.

Läs hela inlägget från XBRL Sweden här >>