Tidningen Konsulten
Torsdag 19 Juli 2018

Att tänka på vid halvårsskiftet

1 juli är likväl som 1 januari ett datum som ofta är förknippat med lagförändringar. I år är AGI, arbetsgivardeklaration på individnivå den stora nyheten inom löneområdet men det är fler förändringar som börjar gälla från halvårsskiftet. Flera av dem börjar gälla från 2 juli.

Förändringar från 1 juli

Skattereduktion för fackföreningsavgift

Den 1 juli återinförs skattereduktion för fackföreningsavgifter, något som avskaffades 2007. 25 procent lägre medlemsavgift förutsatt att medlemsavgiften har varit minst 400 kronor per år. Fackförbunden kommer att skicka in kontrolluppgift.

Nya regler för sjukskrivning från 1 juli – plan för återgång i arbete

Den 1 juli kommer alla arbetsgivare som har medarbetare som väntas vara borta från arbete mer än 60 dagar på grund av sjukdom behöva göra en plan för återgång i arbete, Planen ska vara arbetsgivarens stöd i rehabiliteringsarbetet och ska göras senast 30 dagar från första sjukdagen.

Alla arbetsgivare som har anställda som väntas vara borta från arbetet på grund av sjukdom i mer än 60 dagar berörs av regeländringen, undantag är om det inte är uppenbart att medarbetarens hälsotillstånd gör att medarbetaren inte kan komma tillbaka till arbete.

I samband med den här förändringen kommer det arbetsplatsnära stödet, som arbetsgivare kan söka, att utvidgas. Från att som i nuläget ge bidrag till enbart köp av utredningar utvidgas stödet till att omfatta planering, genomförande och uppföljning av insatser. Det utvidgade bidraget som kan lämnas ska från och med den 1 juli 2018 benämnas arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

Bonus malus-system för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar

Regeringen och riksdagen har beslutat om ett bonus malus-system för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2018 och berör endast nya fordon som är påställda i vägtrafikregistret från och med det datumet.

Bonus – till bilar med låga utsläpp
Miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid på upp till 60 g/km, premieras med en bonus med maximalt 60 000 kronor.

Malus – förhöjd fordonsskatt
Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar.

Inspektioner på arbetsplatser

Polismyndigheten får större möjlighet att göra inspektioner på arbetsplatser för att kontrollera att arbetsgivare inte har anställda som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige. Arbetsplatsinspektionerna ska begränsas till branscher där Polismyndigheten har bedömt att det finns en särskild risk för sådana anställningar. Avgiften som en arbetsgivare kan bli skyldig att betala om denne har en anställd som inte har rätt att vistas eller arbeta i Sverige ska också höjas.

Tre nya branscher får personalliggare

Riksdagen har beslutat att från och med den 1 juli 2018 införa personalliggare inom
• fordonsservice
• livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet
• kropps- och skönhetsvård.

Vad ingår i de olika branscherna?
Fordonsserviceverksamhet avser underhåll och reparation av motordrivna fordon, till exempel reparationer, lackering, tvätt, glasarbeten, rekonditionering, hjulskifte och däckservice.

Livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet avser partihandel med livsmedel, drycker och tobak.

Kropps- och skönhetsvårdsverksamhet avser behandling av en persons kropp eller omsorg om en persons yttre. Det kan handla om hudvård, manikyr, pedikyr, massage, makeup, tandblekning, tatuering och piercing, solarier och solsprayning. Åtgärder som är medicinskt betingade, kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar omfattas inte. Efter den 1 juli kommer även det som idag betecknas som frisörverksamhet att ingå i uttrycket kropps- och skönhetsvård.

Nya regler för personalliggare

Regeringen har beslutat om två nya regler för personalliggare som gäller från och med den 1 juli 2018.

Företagsledare samt familjemedlemmar ska antecknas i personalliggaren
• företagsledare
• make, maka, sambo och
• barn under 16 år.

Detta gäller för verksam tid och bara om det finns andra verksamma.

Blandad verksamhet
Om flera olika verksamheter bedrivs i samma lokal, och minst en av dessa omfattas av skyldigheten att föra personalliggare ska samtliga verksamma i lokalen antecknas i personalliggaren. Detta kallas för blandad verksamhet.

Om näringsverksamheten huvudsakligen består av annan verksamhet än sådan som medför skyldighet att föra personalliggare, behöver ingen personalliggare föras. Med huvudsakligen avses ca 75 procent av omsättningen.

Skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård ska avskaffas

Den 1 juli 2018 införs en ändring som innebär att förmån av icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Sverige eller utomlands som en anställd får av sin arbetsgivare från det datumet är en skattepliktig förmån för den anställde. Någon skattepliktig förmån uppkommer dock inte för vård utomlands vid insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands.

PRAO tillbaka

Riksdagen har beslutat att huvudmännen för skolan åter ska ordna med praktisk arbetslivsorientering från åk 8 om minst tio dagar för grundskolan och från åk 9 i specialskolor. Lagändringen i skollagen kommer att gälla från 1 juli 2018. De nya bestämmelserna om att huvudmännen ska ansvara för att anordna PRAO ska emellertid inte tillämpas under läsåret 2018/19 för de elever som höstterminen 2018 påbörjar årskurs 9 i grundskolan respektive årskurs 10 i specialskolan utan det blir gällande från läsåret 2019/20.

Förändringar från 2 juli

Karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen blir färre

Antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen minskas från sju till sex. I dag måste den som ansöker om arbetslöshetsersättning ha varit arbetslös i minst sju dagar innan det är möjligt att få ersättning.

Förtroendeuppdrag

Förtroendeuppdrag där man enligt lag har rätt till ledighet från en anställning ska räknas som arbete. De förtroendeuppdrag det gäller är följande.

• Nämndemän
• Riksdagsledamöter
• Förtroendevalda i kommuner och landsting
• Fackligt förtroendevalda och skyddsombud

Det innebär att den sorts förtroendeuppdrag som räknas upp ovan kan ligga till grund för ett arbetsvillkor och att sådant arbete ska deklareras på tidrapporter som betalas ut den 5 juli eller senare.

Andra förtroendeuppdrag än den som angetts ovan, som t.ex. god man, kan inte räknas som arbete vid beslut som tas från och med den 2 juli och framåt.

Zennie-SjolundText: Zennie Sjölund,
Branschansvarig Lön, Srf konsulterna

 

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer

Nöjda medlemmar hos Srf konsulterna

Det är med glädje vi konstaterar att våra medlemmar är fortsatt nöjda med det mervärde vi som branschorganisation skapar.... Läs mer

Direktiv för tryggare företagande

Regeringen har beslutat att utreda ett antal frågor i syfte att förbättra villkoren för företagare i socialförsäkringssystemet och för... Läs mer

Växande framtidstro i redovisnings- och revisionsbranschen

Nästan hälften av småföretagarna i redovisnings- och revisionsbranschen tror på en ökad försäljning det kommande halvåret enligt Vismas Affärsbarometer.... Läs mer

Minskning av kvinnors entreprenörskap orsak till svagt 2017

Det svenska entreprenörskapet minskade under 2017. Även tillväxtambitioner och innovationshöjd har fallit tillbaka. Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande... Läs mer

Betala ALDRIG ut pengar utifrån en mejluppmaning!

Bedrägerierna ökar och vår bransch är en av de utsatta. Ett problem som drabbar extra många nu i semestertider.... Läs mer

Information från Skatteverket: Byråanstånd – tekniska problem befriar från förseningsavgift

Information från Skatteverkets webbplats: Mellan 6 och 14 juni har det under tre tillfällen varit tekniska problem hos Skatteverket... Läs mer

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer

Svenska vinnare i GPA awards 2018

Den stora prisutdelningsceremonin vid årets Global Payroll Awards 2018 hölls i år i Lissabon. Srf konsulternas representant Zennie Sjölund... Läs mer

Ny på jobbet: Marie Bergenulf

Nu hälsar vi ännu ett nytillskott välkommen. I början av maj började Marie Bergenulf på medlemsenheten på kontoret i... Läs mer
Tillbaka till startsidan