Srf konsulternas Redovisningsgrupp har lett arbetet med att svara på BFN:s förfrågan. I vår process har vi lyssnat till våra medlemmar vad ni tycker om K-regelverken och vilka förändringar ni vill ha. Det har skett dels genom ett webinarium, dels genom en enkät. Det har varit ett stort engagemang vilket vi tackar för. Att vårt svar bygger på kvalificerade konsulters erfarenhet av att ha tillämpat regelverken bör dessutom stärka det.

Utvärdering ur olika perspektiv

I vår roll som redovisningskonsulter är vi främst upprättare av årsredovisningar och årsbokslut, men vi är också i många fall användare av informationen. Ska vi hjälpa en kund att analysera en årsredovisning är det viktigt att vi förstår utifrån vilka regler den är upprättad och vilka eventuella brister det kan medföra. Det blir av den anledningen viktigt att det ska vara enkelt att upprätta handlingarna, men också att de ger ett värde vid analyser. Utifrån ovanstående har Srf konsulterna byggt sitt svar till BFN.

Vad gäller upprättarperspektivet visar våra undersökningar att vi i stort är nöjda med normgivningens struktur och gränser. Övervägande del menar att det är bra med någon typ av förenklingsregelverk och att K2 fungerar, men att det kan förbättras. Men det kan noteras att cirka en fjärdedel av det som deltog i undersökningarna menade att K2 kan tas bort om K3 kompletteras med förenklingar för mindre företag. Detta även om de förenklingarna är färre än vad som finns i K2 idag.

Från undersökningarna kom också en del kommentarer om svårigheter med tolkningar av K2. Det gäller till exempel hur man ska förhålla sig till väsentlighetsprincipen och vilka företag som inte borde tillämpa K2 med anledning av att regelverket är skrivet för företag med enklare förhållanden. Här blir också användarperspektivet viktigt. Sätts väsentlighetsregeln ur spel av förenklingsregler som leder till för stora avvikelser från ”korrekt” redovisning är det risk för felaktig rådgivning i samband med analyser av årsredovisningar.

Srf konsulternas svar

I vårt svar menar vi att nuvarande grundstruktur för K-reglerna i allt väsentligt fungerar väl och bör bibehållas med oförändrade gränsvärden. Vi framför områden med tydlig förbättringspotential. Det gäller K3:s kapitelindelning, att tillämpningsfrågor lämnas obesvarade och rutinen för översyn av regelverken. Dessutom lyfter vi frågorna om väsentlighetsprincipens tillämpning i K2 samt innebörden av begreppet enklare ekonomiska förhållanden.

Är du intresserad av hela svaret går det att hitta på vår webbplats.

Vad händer nu?

Nu kommer BFN att ta hand om alla remissvar och utifrån det bestämma hur de ska gå vidare med översynen. Vad som väljs kommer att påverka tidplanen och omfattningen av arbetet med översynen. Men det som är klart är att vi kommer få möjlighet att återkomma med synpunkter i mer detaljerade frågor. Vi ser fram emot en uppdaterad normering och arbetar för att BFN ska prioritera det arbetet.