När någon avlider finns det i regel efterlämnade tillgångar som ska fördelas på något sätt. Genom att skriva ett testamente kan man bestämma vem eller vilka som ska överta dessa tillgångar. Finns inget testamente fördelas tillgångarna mellan den avlidnes arvingar enligt lag.

Begrepp

Den som skriver ett testamente kallas för testator. En person som enligt testamente får alla de tillgångar den avlidne lämnar efter sig eller en kvotdel av dem, till exempel hälften eller en tredjedel, kallas universell testamentstagare. När någon genom testamente får en viss sak eller förmån kallas han legatarie och förmånen för legat.

Skriva testamente

Många redovisningskonsulter hjälper sina kunder med att skriva testamente. Om du gör det bör du tänka på att det inte finns något krav på att texten ska vara kort. Utan du bör sträva efter att så utförligt som möjligt förklara i testamentet vad kunden vill uppnå. Använd vedertagna begrepp som exempelvis full äganderätt eller fri förfoganderätt för att undvika missförstånd men i övrigt bör du inte använda ett juridiskt språk om du inte är jurist. Använder du en testamentsmall bör du se den som en ram som kan fyllas ut med egna förklaringar.

Det gäller att vara så tydlig som möjligt med att förklara kundens vilja. När ett testamente är oklart på något sätt upptäcks det i regel först när det är dags att tillämpa testamentet. Problemet är då att den som bäst känner till syftet med testamentet inte längre lever.

Testamentsvittne

De vittnen som var med när testamentet undertecknades kan vid en framtida tolkning ibland komma med klargörande upplysningar. Därför är det lämpligt att välja testamentsvittnen som är betydligt yngre än testator så att det är sannolikt att de lever om det visar sig att testamentet är oklart när testator gått bort. Men det förutsätter även att det går att få kontakt med vittnena. Dagens bostadsadress är kanske inte till någon hjälp om till exempel tjugo år. Vittnenas personnummer är däremot en bra garanti för framtida kontakt. Går att ange på testamentet även om det inte är ett krav enligt lag.

Tolkning

Ett testamente är inget avtal utan en ensidig rättshandling. Det innebär att testamentstagares eller arvingars förväntningar eller uppfattning om testamentets innebörd saknar betydelse. Utan utgångspunkten är att ett testamente ska tolkas på det sätt som testator själv skulle velat. Det är enbart individuell, verklig vilja hos testator som beaktas. Något utrymme för hypotetisk vilja finns inte. Denna subjektiva tolkning måste dock ha sin utgångspunkt i testamentets lydelse.

För att underlätta tolkningen av oklara testamenten finns en del hjälpregler i 11 kapitlet ärvdabalken. Regler du bör känna till. Det är inte säkert att kunden vill att hans kvarlåtenskap ska tillfalla någon enligt dessa regler vid eventuell oklarhet i testamentet.

Legat

Om någon ska ha ett legat tas det ur den avlidnes bo först. Ett legat belastar alltså inte en viss arvinges eller testamentstagares lott. Tänk dock på att vid beräkning av exempelvis laglott eller universell testamentstagares kvotdel av boet ska dock värdet av legatet ingå.

När det finns förordnade om flera legat kan det hända att boets tillgångar inte räcker till alla. Då har legat som avser viss egendom som exempelvis en fastighet företräde framför legat som gäller en viss summa pengar. I övrigt ska legaten minskas proportionellt efter deras värde.

Om egendom som testamenterats bort inte finns kvar när testamentet verkställs så gäller förordnandet inte längre. Regeln innebär att den som inte kan få viss egendom som nämns i ett testamente heller inte kan kräva någonting annat i stället.

Avliden testamentstagare

En testamentstagare kan ha avlidit innan testamentet ska verkställas eller han kan avstå från sin rätt. I sådant fall träder hans arvingar in i hans ställe om de är arvsberättigade efter testator. Det innebär att egendom som enligt testamentet ska tillfalla ett barn till testator enligt denna regel kan tillfalla ett barnbarn.

Om den avlidne testamentstagarens arvingar inte är arvsberättigade efter testator får eventuella universella testamentstagare dela på testamentstagarens andel. Samma sak gäller om testamentstagare avstår från att ta emot egendomen.

Ex make

Om någon har skrivit ett testamente till förmån för sin make eller partner gäller inte testamentet om de har skilt sig eller om de håller på att skilja sig när testator avlider. Detsamma gäller för sambor. Har samboförhållandet upphört gäller inte testamentet.

Tänk lite längre

När du skriver ett testamente åt en kund bör du försöka påverka honom att tänka lite längre och ta ställning till vad som ska gälla om de förhållanden som gäller när testamentet skrivs skulle förändras. Självklart kan det skrivas ett nytt testamente när förändringar inträder. Men det är inte säkert att det blir av. Därför är det alltid en fördel att vara förutseende.

Nyhet!

Kretsen av obehöriga testamentsvittnen har utökats från och med i år till att även omfatta sambo. Gäller både sambo som vittne och vittne där sambo erhåller egendom. Inte heller förmyndare, god man eller förvaltare kan längre bevittna ett testamente där någon han företräder erhåller egendom. Även styrelseledamot i bolag, förening, trossamfund eller stiftelse är från och med i år obehörig att bevittna ett förordnande till den juridiska person han företräder.