Vi får många frågor till Srf konsulterna om vad man ska skriva i årsredovisningen med anledning av de effekter som kriget i Ukraina har haft på företagens ekonomiska situation.

Srf Redovisningsgrupp har därför tagit fram vägledningar som stöd. I den ena vägledningen redogör gruppen för sin syn på vilken information som ska lämnas i årsredovisningens förvaltningsberättelse under rubrikerna ”Allmänt om verksamheten” och ”Väsentliga händelser under året”. Här finns också beskrivet vad som ska anges i noten om Väsentliga händelser efter årets slut.

I den andra vägledningen behandlas hur man ska tänka vid värderingen av tillgångar i samband med ett bokslut som upprättas. Här finns också beskrivet hur värderingen ska göras i den löpande bokföringen och i samband med en kontrollbalansräkningssituation.

Utgångspunkten i båda dessa vägledningar är att effekterna av kriget i Ukraina påverkar företag i olika omfattning. Varje enskilt företag måste därför göra en egen bedömning av hur det ska uttryckas i årsredovisningen och hur det ska påverka värderingen av företagets tillgångar. Vår förhoppning är att vägledningarna ska ge ett bra stöd för de bedömningar som behöver göras i varje enskilt företag.