Länsstyrelsens tillsyn och sanktioner enligt penningtvättslagen

Jag är inte redovisningskonsult men vore jag det skulle jag vara lite lätt frustrerad och känna viss oro över länsstyrelsens tillsyn av min verksamhet enligt penningtvättslagen (PTL). Det känns som om något inte riktigt stämmer i myndighetsutövningen, informationsgivningen och tillsynen av verksamhetsutövare som till exempel redovisningskonsulter.

För att försöka se vad den eventuella bristen i tillämpningskedjan kunde bestå i satte jag mig och läste på nytt igenom förarbetena till PTL, själva lagen och framför allt vägledningar och instruktioner från flera olika tillsynsmyndigheter inklusive de från länsstyrelsen. Därefter gick jag igenom flertalet av de senaste årens sanktionsbeslut från länsstyrelsen och jämförde dem med de andra tillsynsmyndigheternas motsvarande beslut. Jag har även talat med flera redovisningsbyråer, juridiska byråer och finansiella rådgivare som beskrivit sin bild och sina erfarenheter.

Jag kan konstatera att en sak som tydligt brustit i kedjan är att länsstyrelsen i sin informationsgivning inte lyckats nå ut till verksamhetsutövarna och därmed inte gett desamma den information och hjälp de behöver för att de sedan kunna leva upp till de krav som länsstyrelsen själva ställt i sina tillsynsärenden. Glappet däremellan verkar tyvärr vara rätt rejält.

Utöver detta så har jag även gått igenom andra tillsynsmyndigheters praxis och ser att deras krav på sina respektive verksamhetsutövare skiljer sig rätt flagrant åt. Samma sak gäller respektive tillsynsmyndigheters vägledningar och instruktioner. De jag jämfört är till exempel Revisorsinspektionen, Spelinspektionen och Advokatsamfundet vars krav, detaljfokus och nit skiljer sig rejält gentemot länsstyrelsens dito.

Vem som lagt sig på rätt nivå och tillämpat lagen så som det är tänkt diskuterar jag gärna i ett annat forum. Det är förstås så att respektive verksamhets-/tillsynsområde är av olika karaktär och därmed behöver vägledas och följas upp utifrån olika parametrar men att inte alla verksamhetsutövare behandlas lika inför lagen är enligt mig uppenbart och bekymmersamt.

Om länsstyrelsen skulle ha nått ut med information som motsvarat de krav de för fram i sina sanktionsbeslut skulle vi ha färre brister i redovisningsbyråernas hantering och därmed mångt färre sanktionsbeslut.

Jag rekommenderar varmt att läsa några av sanktionsbesluten från Länsstyrelsen i Stockholm. De är som sagt mycket välskrivna och informativa och man får en bra bild av vad länsstyrelsen kräver och hur de resonerar. Du finner avgörandena år för år under rubriken Ingripande mot överträdelser här. 

Petter Flink, VD Due Compliance AB.

duecompliance.se