Bakgrund

Den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet till moms får göra avdrag för den ingående skatt som hänför sig till förvärv i den momspliktiga verksamheten.

I samband med coronapandemin tog det aktuella bolaget fram ett erbjudande till de anställda om att – inom vissa ramar – få köpa viss kontorsutrustning för placering i hemmet. Har bolaget rätt till avdrag för ingående moms?

Bolagets ambition var att sluta direktavtal med leverantörer för att undvika att anställda behöver göra utlägg för bolagets räkning. Bolagets leverantörer kunde inte tillgodose det. Direktfakturering var endast möjlig för beställningar av större volymer för leverans till vissa bestämda upphämtningsplatser, vilket skulle resultera i en ökad administration, försenad tillgång för anställda och andra praktiska svårigheter. Bolaget gjorde därför bedömningen att det inte var ett godtagbart alternativ med direktfakturering, särskilt med hänsyn till pandemin.

Vid beställningen ska den anställde uppge sitt eget namn och adress. För att bolaget ska stå för kostnaden för inköpet krävs att även bolagets namn anges. Det är den anställde som är ansvarig för betalningen till leverantören. Kontorsutrustningen levereras till den anställdes adress.

Den anställde kan sedan begära ersättning via bolagets system för hantering av reseräkningar och utlägg och ska då ge in kvitto, faktura eller motsvarande handling. Begäran om ersättning behandlas därefter av bolaget och utbetalning sker när begäran har blivit godkänd. Begäran om ersättning godkänns inte om personen faktiskt arbetar på kontoret.

Bolaget för ett register över vilka inköp som har godkänts och vilken kontorsutrustning som finns utplacerad hos vilken anställd. Om en anställning upphör kan den anställde antingen köpa kontorsutrustningen till marknadspris eller lämna tillbaka den.

Rättslig reglering

Den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet göra avdrag för den ingående skatt som hänför sig till förvärv i verksamheten (8 kap. 3 § mervärdesskattelagen, ML).

Avdrag får som huvudregel inte göras för ingående moms som hänför sig till stadigvarande bostad (8 kap. 9 § första stycket 1 ML).

Skatterättsnämnden

Skatterättsnämnden fann att bolaget inte har rätt till avdrag för den ingående mervärdesskatt som belöper på kostnader för inköp av kontorsutrustning som sker i enlighet med erbjudandet. Skatterättsnämnden ansåg att det är de anställda och inte bolaget som förvärvar inventarierna.

Högsta Förvaltningsdomstolen

När ett inköp av kontorsutrustning görs i enlighet med bolagets erbjudande så är det bolaget som slutligen blir ägare till utrustningen. Bolaget ersätter de anställdas kostnader för inköpen endast i de fall då kontorsutrustningen används i bolagets verksamhet.

Den omständigheten att det är de anställda som i ett första led köper in utrustningen innebär därför inte att bolaget ska vägras avdrag för den ingående skatt som är hänförlig till inköp som görs i enlighet med erbjudandet. Det får i stället anses att bolaget har låtit de anställda förvärva kontorsutrustningen för bolagets räkning. Utrustningen får därför anses vara levererad till bolaget, vilket innebär att det rör sig om förvärv i bolagets verksamhet enligt 8 kap. 3 § första stycket ML.

För att avdrag för den ingående mervärdesskatten ska medges krävs emellertid också att avdragsförbudet för ingående skatt som hänför sig till stadigvarande bostad inte är tillämpligt (8 kap. 9 § första stycket 1 ML). Skatterättsnämnden har inte prövat den frågan. Målet visas därför åter till nämnden för prövning av om avdragsförbudet är tillämpligt.

Du kan läsa Högsta Förvaltningsdomstolens dom daterad den 28 juni 2022 här.