Huvudregel (ej momspliktigt)

Det finns en huvudregel vid uthyrning av rum/bostad. Huvudregeln säger att om man hyr ut sin bostad så är uthyrningen momsfri (3 kap. 2 § mervärdesskattelagen, ML).

Undantag (momspliktigt)

Från huvudregeln finns många undantag. Ett undantag är rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande (3 kap. 3 § första stycket 4 ML). I så fall är uthyrningen momspliktig. Skattesatsen är 12 %.

Två rekvisit ska vara uppfyllda för att det ska vara fråga om skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse.

1. Uthyrningen ska avse tillfällig logi (se mer om det nedan).

2. Uthyrningen ska ske inom ramen för hotellrörelse eller liknande (se mer om det nedan).

Tillfällig logi
Med tillfällig logi avses uthyrning för kortare tid. Hyrestiden bör normalt inte överstiga fyra månader. Om det redan när hyrestiden startar är bestämt att uthyrningen syftar till att avse längre tid än fyra månader så är det den reella hyrestiden som bedöms (C-346/95, Blasi p. 26-27).

Hotellrörelse eller liknande
För att verksamheten ska ses som en hotellrörelse ska följande vara uppfyllt:

1 a) Uthyraren marknadsför tillhandahållandet vanligtvis till dygns– eller veckopris, eller

1 b) det finns en reception eller motsvarande och uthyraren erbjuder för hotellrörelser typiska tjänster.

2) Utöver detta ska verksamheten inte vara av obetydlig omfattning

Som exempel på för hotellrörelser typiska tjänster (p. 1 b) kan nämnas städning av bostaden och byte av sänglinne eller annan gästservice.

Vad gäller inte obetydlig omfattning (p. 2) kan, när det är fråga om uthyrning av privatbostad, uthyrningen anses ske i inte obetydlig omfattning när
• uthyrningstiden överstiger sammanlagt 16 veckor, och
• omsättningen överstiger 50 000 kr.

Bed & breakfast
Uthyrning av möblerat rum inom bed & breakfastverksamhet ses normalt som skattepliktig rumsuthyrning. Om verksamheten bedrivs i privatbostad krävs dock att uthyrningen överstiger 16 veckor och att omsättningen överstiger 50 000 kr per år.

Uthyrning av bostäder till Migrationsverket
Normalt är uthyrning av bostäder i fastighet till Migrationsverket undantaget från skatteplikt. Det gäller sådana bostäder där Migrationsverket ansvarar för drift och bemanning.

Om det i stället är fråga om tillfälliga anläggningsboendeplatser, så kallat ABT-boende, så ansvarar normalt fastighetsägaren eller annan leverantör för drift och bemanning. Tillhandahållandet anses då som skattepliktig rumsuthyrning med skattesatsen 12 % (HFD 2020 ref. 51).

Är det emellertid fråga om boende i lätt flyttbara moduler som är avsedda att användas under begränsad tid är det däremot fråga om skattepliktig uthyrning enligt normalskattesatsen om 25 % (HFD 2021 ref. 64).

Momsfritt för flertalet

Det får nog konstateras att för flertalet privatpersoner kommer uthyrningen sannolikt vara momsfri och detta även om uthyrningen är långvarig och avser ett belopp som överstiger 50 000 kr/år. Detta eftersom kriterierna i p. 1 a/1 b troligen inte kommer vara uppfyllda.

Att du kan behöva betala inkomstskatt när du hyr ut din privatbostad för mer än 40 000 kr/år är en annan sak som du kan läsa mer om här

Mer information

Här kan du läsa mer om moms vid rumsuthyrning