Under Srf konsulternas Hållbarhetsmånad har några av branschens programleverantörer bjudits in att skriva på temat Hållbarhet. Här skriver Pål Carlsson, kommunikatör på Björn Lundén AB. Åsikterna i texten är författarens egna.


Det känns som mycket kretsar kring hållbarhet just nu, även i redovisningsbranschen, och det finns inte anledning att tro att fokus på hållbarhet kommer att minska inom en överskådlig framtid. Snarare kommer hållbarhetsaspekten att bli allt viktigare. Allt fler kommer att vilja samarbeta med leverantörer som driver hållbara verksamheter, allt fler medarbetare vill jobba i hållbara företag och allt fler förstår att företagen har en ledande roll i skapandet av ett hållbart samhälle.

Så, vad menas då med hållbart företagande? Ja, kort sagt innebär det att ta ansvar för den egna verksamhetens påverkan på samhället. Ett ansvar som alltså sträcker sig utanför organisationens väggar. Det här ansvaret delas ofta upp i tre områden – miljöansvar, socialt ansvar och ekonomiskt ansvar. För att göra redovisningsbyråns hållbarhetsarbete mer konkret och hanterbart kan det vara lämpligt att utgå från den här indelningen och börja med att titta på varje del för sig.

När det gäller miljöansvar tillhör redovisningsbyråer inte den typen av företag som gör störst miljöavtryck men ni vill sannolikt göra vad ni kan för att minimera byråns negativa miljöpåverkan. Här är transporter och papperskonsumtion värt att reflektera över. Kan ni digitalisera processer och på så sätt minska pappersutskrifter och fysiska leveranser till och från kund? Kan ni be andra externa parter att t ex leverera och ta emot digitala material? Kan ni emellanåt välja onlinekurser/distanskurser i stället för att resa till en kurslokal? Kan ni använda allmänna kommunikationsmedel alternativt bilar med eldrift för byråns tjänsteresor?

Socialt ansvar brukar delas in i ett internt och ett externt perspektiv. Internt handlar det om en hållbar organisation, t ex att byrån har ett demokratiskt och jämställt synsätt och att man jobbar för att motverka stress och ohälsa. Erbjuder er byrå de anställda möjlighet att jobba från olika platser och att flexa? Det är några exempel på konkreta hållbarhetsåtgärder när det handlar om det interna sociala ansvaret.

Det externa sociala ansvaret handlar till stor del om att företagen tar samhällsansvar. Specifikt för redovisningsbranschen kan nämnas att byrån i sin rådgivning utgår från gällande lagstiftning och undviker att rekommendera kunderna upplägg som är otillåtna eller ligger i gråzonen samt att byrån håller sig uppdaterad kring och arbetar löpande för att efterleva myndigheternas regelverk kring penningtvätt, mm. Andra konkreta åtgärder här är att erbjuda redovisningsekonomer praktikplats, att stötta det lokala föreningslivet och att vara aktiv i lokala företagarföreningar, mm.

Ekonomiskt ansvar ser jag som synonymt med en hållbar verksamhet och en hållbar affärsmodell. Det är grundförutsättningen för en hållbar redovisningsbyrå. I praktiken innebär det att byrån jobbar med ständig fortbildning av medarbetarna, en löpande utvärdering av den egna verksamheten och att man säkerställer att det finns resurser för att driva och utveckla verksamheten. Och inte minst att ständigt utveckla tjänsten för att möta nya regler, nya behov och ny teknik.

Jag har här försökt att ge några konkreta exempel på vad hållbarhetsarbete skulle kunna innebära på en redovisningsbyrå – med förhoppningen att det kan inspirera dig att analysera vad ni redan gör och vad ni skulle kunna göra framöver för att bli en mer hållbar redovisningsbyrå. Lycka till!