Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att främja omställningen mot en mer konkurrenskraftig industri på regional nivå och därmed skapa goda förutsättningar för industrin i hela landet. Regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri ska ligga till grund för genomförandet av uppdraget. Uppdraget innebär att Tillväxtverket ska stimulera och verka för genomförandet av Smart industri-strategin på regional nivå utifrån regionernas specifika förutsättningar.

– Sverige är en stark industrination som nu står inför stora möjligheter till ökad konkurrenskraft och framväxt av nya starka företag i hela landet, säger näringsminister Mikael Damberg i ett uttalande. Digitaliseringen driver på industrins redan höga omställningstakt ytterligare. Samtidigt ställs allt högre krav på en långsiktigt hållbar produktion och effektivt resursutnyttjande.

Det är i första hand aktörer med regionalt utvecklingsansvar som kommer att kunna ta del av de avsatta miljonerna. På regional nivå finns både verktyg och en etablerad samverkansplattform och, inte minst, en direkt närhet till industriföretagen.

Regeringen menar att genom smart specialisering, internationalisering och ett ökat fokus på att underlätta för och stimulera företag att växa, kan de regionala industrimiljöerna utveckla sina förmågor att bidra till strukturförändringar som leder till hållbar regional tillväxt och utveckling.