Inkomståret 2019 införs individuppgifter i arbetsgivardeklarationen, AGI. Införandet påverkar enbart de kontrolluppgifter som är kopplade till inkomstslaget tjänst (KU10-19). För övriga kontrolluppgifter innebär införandet ingen förändring – redovisningen av dessa kontrolluppgifter är oförändrad.

Skatteverket kommer i samband med införandet av AGI ta bort vissa krav på information från rapporteringen. Det kommer även ske en förändring i hur de rutor som idag används för rapportering, där uppgifterna tas in men på annat sätt. KU består av ett antal fältkoder och den största förändringen är att ruta 001 – avdragen skatt, helt försvinner på kontrolluppgifterna 10-17. Givetvis försvinner inte skatteavdraget i rapporteringen utan ersätts av information på betalningsmottagarnivå för avdragen skatt, beroende på individens förutsättningar rapporteras skatt i olika rutor. För att kunna skicka in en arbetsgivardeklaration med individuppgifter måste en av dessa rutor vara ifylld på respektive individuppgift. På kontrolluppgifterna 10-19, försvinner även rutorna:

 • 008 AnstalldFrom
 • 009 AnstalldTom
 • 014 KodForFormansbil
 • 015 AntalManBilforman
 • 016 KmBilersVidBilforman
 • 017 BetaltForBilforman
 • 042 Kost
 • 044 Ranta
 • 045 Parkering
 • 047 AnnanForman
 • 052 TraktamenteUtomRiket (051 ska bli bara traktamente och inte traktamente inom riket, i princip så blir 051 en sammanslagning av 051/052/053/054)
 • 053 TjansteresaOver3MInrikes
 • 054 TjansteresaOver3MUtrikes
 • 055 Resekostnader
 • 056 Logi
 • 065 SpecAvAnnanForman
 • 070 SpecVissaAvdrag

Som en följd av att vissa fältkoder försvinner kommer även sambandskontroller att tas bort eller förändras.

Uppgift om försäkringsavtalsnummer (507) på KU18 och 19 och KU50 kommer också att tas bort inkomståret 2019