Tidningen Konsulten
Fredag 17 Augusti 2018

Lånebehov vid inlåning till eget bolag påverkar avdragsrätten för ränta

I samband med att 3:12-reglerna skulle förändras var det många som ville maximera sina utdelningar från fåmansföretag. Det förekom att man lånade in pengar till sitt bolag för att kunna ta utdelning. Nu har det kommit en dom från Kammarrätten i Göteborg som ger anledning att se över den ränta som bolaget betalar till delägaren för dessa lån.

Förutsättningarna i fallet

Ett bolag yrkade avdrag för räntekostnader. Beloppet på drygt fyra miljoner kronor avsåg ränta på lån till delägarna. Räntesatsen uppgick till statslåneräntan plus tre procentenheter. Skatteverket ifrågasatte räntesatsen och ansåg med hänsyn till risk och bolagets lånebehov att marknadsmässig och avdragsgill ränta skulle fastställas till statslåneräntan plus en procentenhet.

Huvudsyftet med inlåningen till bolaget var ett behov av likvida medel för att kunna betala ut den utdelning till ägarna som bolagsstämman beslutat om. Skatteverket ifrågasatte lånebehovet då man anser att det inte uppkommit i bolagets egna intresse. Bolaget skulle kunnat avstå från att fatta beslut om utdelning om likviditeten egentligen inte hade tillåtit någon utdelning.

Kammarrättens bedömning

Kammarrätten för i sina domskäl ett resonemang om nivån på marknadsmässig ränta för att bolaget ska kunna få avdrag för sina räntekostnader. Vad som är marknadsmässig ränta måste enligt domstolen avgöras i varje enskilt fall utifrån vad bolaget skulle få betala i ränta för ett motsvarande lån hos en utomstående långivare.

Parametrar som kammarrätten anser påverkar lånebehov och räntesats är räntan på marknaden, risktagande och säkerheter samt om lånet tillkommit i bolagets intresse. I det aktuella fallet har lånet tillkommit på grund av att bolaget saknat likvida medel för att betala ut den av stämman beslutade utdelningen. Skuldförhållandet avser sådan utdelning som har stått kvar i bolaget och inte betalts ut till aktieägarna. Bolaget har inte lyckats visa att det föreligger något reellt lånebehov för bolaget eller att skulden tillkommit i bolagets intresse.

Sammanfattningsvis finns det enligt kammarrätten inga skäl att bestämma den avdragsgilla räntan på något annat sätt än vad Skatteverket fattade beslut om, det vill säga statslåneräntan med tillägg av en procentenhet.

Kommentar

Utgången i domen kan vara intressant för många fåmansföretag och dess delägare. I samband med förslaget om nya 3:12-regler var det många informationsföretag, rådgivare och skattekonsulter som rekommenderade aktieägare att ta så stora utdelningar som möjligt innan den skattehöjning på utdelning som alla trodde skulle komma. Därför kan det finnas liknande situationer i andra bolag där man som delägare lånat in pengar till sitt bolag för att maximera utdelningen. Man bör därför årligen fundera på vilken räntesats på inlånade pengar man kan motivera utifrån lånebehovet. Statslåneräntan plus en procentenhet tycks vara en bra nivå att lägga sig på.

Domen gäller bolagets avdragsrätt. En självklar följdfråga blir hur delägarna beskattas för överräntan. Den kan beskattas som lön eller som utdelning. Det faktum att bolagets nekas avdrag och den praxis som finns på området talar för att det ses som förtäckt utdelning. Överräntan ska därför redovisas på blankett K10 tillsammans med den utdelning som tagits.

Text: Alexandra Wallerius, skatteexpert på Wolters Kluwer

Förmågor du bör utveckla inför framtiden

Många pratar om förändringarna i redovisnings- och lönebranschen när ny teknik och artificiell intelligens kommer att utmana beprövade arbetssätt.... Läs mer

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer

Nöjda medlemmar hos Srf konsulterna

Det är med glädje vi konstaterar att våra medlemmar är fortsatt nöjda med det mervärde vi som branschorganisation skapar.... Läs mer

Direktiv för tryggare företagande

Regeringen har beslutat att utreda ett antal frågor i syfte att förbättra villkoren för företagare i socialförsäkringssystemet och för... Läs mer

Växande framtidstro i redovisnings- och revisionsbranschen

Nästan hälften av småföretagarna i redovisnings- och revisionsbranschen tror på en ökad försäljning det kommande halvåret enligt Vismas Affärsbarometer.... Läs mer

Minskning av kvinnors entreprenörskap orsak till svagt 2017

Det svenska entreprenörskapet minskade under 2017. Även tillväxtambitioner och innovationshöjd har fallit tillbaka. Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande... Läs mer

Betala ALDRIG ut pengar utifrån en mejluppmaning!

Bedrägerierna ökar och vår bransch är en av de utsatta. Ett problem som drabbar extra många nu i semestertider.... Läs mer

Information från Skatteverket: Byråanstånd – tekniska problem befriar från förseningsavgift

Information från Skatteverkets webbplats: Mellan 6 och 14 juni har det under tre tillfällen varit tekniska problem hos Skatteverket... Läs mer

Att tänka på vid halvårsskiftet

1 juli är likväl som 1 januari ett datum som ofta är förknippat med lagförändringar. I år är AGI,... Läs mer

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer
Tillbaka till startsidan