Poolia har sedan 2007, tillsammans med analysföretaget Novus, genomfört den storskaliga undersökningen Kompetensindikatorn. Här illustreras förhållandet mellan utbud och efterfrågan på kvalificerade tjänstemän och undersökningen identifierar även olika trender på rekryteringsmarknaden, både utifrån arbetsgivarens och arbetstagarens perspektiv.

Inom yrkeskategorierna ekonomer och administratörer råder en fortsatt hög efterfrågan, särskilt inom områdena redovisning och lön. Undersökningen visar också att det största behovet finns inom den offentliga sektorn. De drygt 400 HR-cheferna som uttrycker sig i Poolias Kompetensindikator vittnar också om en minskning i utbudet av kvalificerade tjänstemän inom ekonomi och administration.

Och hur ser det då ut ur ett framtidsperspektiv? Här tar vi fasta på ett särskilt intressant undersökningsresultat. Det visar sig nämligen att de respondenterna som arbetar inom redovisnings- och löneområdet är mer oroliga än genomsnittet för robotiseringens, automatiseringens och den artificiella intelligensens framfart. Här upplever så många som 40 procent av de tillfrågade att robotiseringen i hög – eller mycket hög utsträckning – kommer påverka arbetsuppgifterna inom en tioårsperiod.

”När så pass många bedömer att robotiseringen får stor inverkan på de egna arbetsuppgifterna signalerar det att utvecklingen redan sker. Att oron är större inom den privata sektorn tyder också på att flera arbetsprocesser automatiseras bland privata bolag och att den offentliga sektorn ligger något år bakom.” kommenterar Ann-Catrine Heidmark, Affärsområdeschef Poolia HR & Lön.

Bland trenderna som identifierats på rekryteringsmarknaden noterar vi att de viktigaste kvalitéterna som eftersöks hos arbetstagare är bra chefer och att det erbjuds utvecklande arbetsuppgifter, medan möjligheten att jobba hemifrån och karriärmöjligheter anses mindre viktiga. Vidare är de informationskällor som flest arbetstagare använder för att leta lediga jobb är främst det egna kontaktnätet, etablerade jobbsiter och Linkedin. Papperstidningar används i allt mindre utsträckning i arbetssökandet.

Du kan läsa mer om Kompetensindikatorn från Poolia här