En motion är ett sätt för våra medlemmar att lyfta ett förslag till det högsta beslutande organet i Srf konsulterna, Förbundskongressen. Att lämna en motion innebär att ge ett skriftligt förslag som kongressen sedan beslutar om. En motion kan komma både från medlemmar och från förbundsstyrelsen. En motion ska vara förbundet tillhanda senast tre månader innan ordinarie kongress. Senast tre veckor före ordinarie kongress ska förbundsstyrelsen underrätta medlemmarna om sina förslag och inlämnade motioner. Förbundsstyrelsen ska också avge yttrande över inkomna motioner.

Det är vår förhoppning och vilja att våra medlemmar i Srf konsulterna använder sin demokratiska rätt att påverka riktningen i specifika frågor i syfte att vidareutveckla och förbättra verksamheten.

Hur du kan lägga upp en motion?

Vad är det du vill ändra på eller utveckla, vad vill du uppnå? När du skriver en motion utgå gärna från dig själv och dina erfarenheter, men tänk på att det demokratiska organ du motionerar till inte hanterar individuella frågor och tänk även på att ju fler som står bakom en motion desto större tyngd har den. Beskriv i motionen vad som är ett problem och vad du vill uppnå och argumentera för din sak. Skriv tydligt vad du vill uppnå med ditt förslag

En bra motion har en tydlig problemformulering och en tydlig beslutsformulering. När du skriver en motion skriv gärna kort och kärnfullt, fler ord stärker inte alltid ett argument utan tänk på att andra ska kunna ta till sig av dina argument och förslag.

Ett tips är att det kan vara enklare att få igenom en motion som beskriver vad du vill uppnå, än en motion som anger exakt hur förbundet ska göra för att uppnå detta. Naturligtvis kan du föreslå vad som ska göras i ”att-satsen”, men alltför detaljerade motioner har ofta svårt att få gehör.

Det kan vara bra att dela upp ditt förslag i flera ”att-satser” då det fattas beslut om varje ”att-sats” för sig.

Generellt är upplägget alltid ”Rubrik” följt av en ”Brödtext” där du lägger fram ditt ärende, argumenterar för varför något ska åstadkommas eller förändras och motionen avslutas sedan med dina ”att-satser” som är dina förslag till beslut.

Sammanfattningsvis:

  • Skriv inte för långt – mängden ord i din motion gör inte med nödvändighet att motionen får en starkare argumentation.
  • Var tydlig med vad du vill och med problemformuleringen – en av de vanligaste frågorna som uppkommer när man läser en motion är vad motionären egentligen vill. Tänk därför på att vara tydlig i vad det är du exempelvis uppfattar som ett problem, en utmaning eller en förändring som du vill argumentera för.
  • Tydliga ”att-satser” – när du skriver dina ”att-satser” var tydlig med vad det är du vill. Om du vill att Srf konsulterna ska tycka, tänka eller åstadkomma något, var då tydlig med vad det är så att alla förstår vad det är du vill att de ska ta ställning till.

 

Katarina Klingspor
Förbundsordförande

Frans Blom
vice förbundsordförande