I Sverige ligger gränsvärdet för att slippa revision på en i mångas ögon låg nivå. Dessa gränsvärden är tre miljoner i omsättning, 1,5 miljoner i balansomslutning och tre anställda. Det aktiebolag som inte överstiger minst två av kraven behöver alltså ingen revision. I Norge handlar det än så länge om att inte överstiga fem miljoner i omsättning, 20 miljoner i balansomslutning och 10 anställda.

I den norska regeringens programförklaring finns ett förslag att för de bolag som anlitar en Auktoriserad Redovisningskonsult ska gränsvärdena höjas ytterligare. Till vilken nivå och när detta ska träda i kraft är dock inte bestämt, men att höjningen blir omfattande står klart. Eftersom näringslivet i Norge, precis som här i Sverige, till största del består av små och medelstora företag vill regeringen med detta förslag stimulera tillväxt och utveckling genom minskad byråkrati. Man anser också att en höjning av gränsvärdena skulle stimulera till att fler vill starta företag. ”Statens behov av kontroll måste harmonisera bättre med näringslivets behov av förenkling” heter det bland annat.

Hur ser det då ut i resten av Europa? I Tyskland är gränsen ungefär 120 mkr i omsättning, 60 mkr i balansomslutning och 50 anställda, Danmark, England och Österrike har snarlika siffror. I Frankrike ligger gränsen på 30 mkr, 15 mkr och 50 anställda. De gränserna som gäller i Sverige är sannerligen låga med europamått mätt.

Srf konsulterna anser att gränsvärdena för lagstadgad revision är för låga och bör höjas. Ståndpunkten är att alla företag som understiger gränsvärdena för större företag enligt ÅRL 1 kap 3 § för undantas från lagstadgad revisionsplikt. Detta innebär att gränserna skulle höjas till 80 mkr i omsättning, 40 mkr i balansomslutning och 50 anställda.


Roland Sigbladh

– Vi anser att det är dags att höja gränsvärdena till en nivå som är mer jämförbar med andra EU-länder, säger Srf konsulternas förbundsdirektör Roland Sigbladh. Om gränsvärdena höjs skulle man kunna ställa krav på att redovisningen måste skötas av en auktoriserad redovisningskonsult, precis som i Norge. Auktorisationen är den kvalitetsstämpel som bekräftar rätt kompetens och erfarenhet. Den som är auktoriserad har både teoretiska kunskaper och erfarenhet enligt fastställda branschkrav. En betydande del av våra företagare behöver en kunnig affärspartner och rådgivare vid sin sida att bolla frågor och idéer med. Revision kan i många fall vara en riktig och nödvändig process för ett företag. Vad som är avgörande är dock de individuella företagens struktur och behov, och detta måste avgöras på frivillig basis.