Under Q1 2018 genomfördes Srf konsulternas medlemsenkät där vi mäter NMI, Nöjd MedlemsIndex. En enkät gick ut till våra Auktoriserade Redovisningskonsulter och en till våra Auktoriserade Lönekonsulter. En tredjedel av våra medlemmar var med och bidrog genom att svara på enkäterna, vilket vi är mycket glada för.

Resultatet visar att de allra flesta är nöjda med sitt medlemskap även om det finns förbättringsområden. Extra kul är det att många medlemmar gärna rekommenderar andra att bli medlemmar hos Srf konsulterna. NMI för våra Auktoriserade Redovisningskonsulter gav resultatet 7,5 och NMI för våra Auktoriserade Lönekonsulter gav hela 7,9 av 10 möjliga, där 1 är mycket missnöjd och 10 är mycket nöjd. När vi slår samman båda enkäterna får vi ett NMI på 7,7 vilket är en ökning med 0,2 från föregående mätning.

Resultaten skiljer sig främst gällande frågan hur väl vi lyckats med vårt arbete i utvecklingen av yrkesrollen, där lönekonsulterna ger högre betyg än redovisningskonsulterna. Inte helt oväntat eftersom det hänt väldigt mycket på lönesidan på kort tid. Auktorisation inom lön och vårt arbete med att synliggöra de viktiga lönefrågorna på marknaden börjar ge resultat.

På frågan om hur nöjda våra medlemmar är med våra utbildningar kan vi utläsa en tydlig ökning mot tidigare år, vilket är otroligt kul att se. Vår fortsatta satsning på onlinekurser är ett av de lyckade koncepten som både ökat tillgängligheten och sparat kostnader för kursdeltagarna.

I resultatet kan vi också ringa in områden med förbättringspotential. Exempelvis att vi behöver öka kännedomen om yrkesrollerna ytterligare och se till att vi får en lagstiftning som underlättar digitaliseringen. Att kunna erbjuda våra medlemmar en bra och snabb medlemsservice är ytterligare ett område. Detta är en mycket viktig input till att förbättra vårt stöd till medlemmarna.

De viktigaste frågorna som våra medlemmar vill att vi arbetar med är i prioriterad ordning:

  1. Bevaka branschfrågor.
  2. Driva frågor med syfte att utveckla branschen i positiv riktning.
  3. Ta fram smarta stöd och verktyg för branschen.

Våra Auktoriserade Redovisningskonsulter och våra Auktoriserade Lönekonsulter prioriterar samstämmigt dessa aktiviteter som topp tre. Det är också de områden vi kommer att ha extra starkt fokus på i vårt arbete framåt.

På fjärde plats kommer marknadsföring av yrkesrollerna samt nyttan med auktorisationen. Här har vi en del gemensamt arbete att göra. En av de viktigaste aktiviteterna i marknadsföringsarbetet är våra medlemmars och medlemsföretags egen profilering av auktorisationen, vår tydliga kvalitetsstämpel ut mot marknaden. Auktorisationen visar att du och ditt företag tillhör de bästa i landet och att vi via den gemensamma profileringen blir en stark röst att räkna med.

Verktyg för ditt profileringsarbete finns framtagna och redo att användas. Du som är medlem men ännu inte kommit igång hittar bra stöd och råd på medlemssidorna – läs mer om profileringsaktiviteten LYFTET >>

Stort tack till dig som deltar i våra enkäter. Med hjälp av den input vi får kan vi bli ännu mer relevanta för dig och dina kollegor i redovisnings- och lönebranschen.