Bestämmelsen gäller för bränsle och elektrisk kraft som används för vissa ändamål, se närmare bestämt vilka dessa är i 1 kap. 11 a § 1, 2, 4, 6, 7, 12–17 och 19 LSE i den lydelse som gällde den 31 december 2021 (1 kap. 12 a § första stycket LSE), här: (Min anm. här kan ev. länk tas in till lagen, se sist i detta dok. /Leif).

EU-rätten
Vissa skattebefrielser i form av avdrag eller återbetalning i LSE utgör statligt stöd enligt EU-rätten. För de skattebefrielserna ställs krav på att stödmottagaren ska lämna vissa uppgifter och inte får vara ett företag i ekonomiska svårigheter eller föremål för vissa betalningskrav.
Stöden ryms inom EU-kommissionens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi (EEAG) samt EU:s gruppundantagsförordningar GBER och FIBER. I LSE finns bestämmelser som föranleds av EU-rättens särskilda regler om statligt stöd.

Stödmottagare enligt LSE
Stödmottagare för skattebefrielse enligt 1 kap. 11 b § LSE är den som

 1. förbrukat bränsle för något av de ändamål som avses i 1 kap. 11 a § 1–5 LSE
 2. i Sverige producerat motorbränslet eller fört in motorbränslet till Sverige genom införsel från annat EU-land eller import från tredjeland i fall som avses i 1 kap. 11 a § 6 eller 7 LSE
 3. förbrukat el eller bränsle för framställning av värme eller kyla som levererats för något av de ändamål som avses i 1 kap. 11 a § 8 LSE
 4. förbrukat el för något av de ändamål som avses i 1 kap. 11 a § 9–15 LSE.

Företag som saknar rätt till stöd
Skattebefrielse får inte ges till

 • företag i ekonomiska svårigheter, eller
 • företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden (1 kap. 12 § LSE).

Dessa krav gäller vid det tillfälle då stödet anses beviljat. För de aktuella skattestöden bör detta anses inträffa vid den tidpunkt då någon lämnar en skattedeklaration eller ansöker om återbetalning av skatt.

Det saknar betydelse om stödmottagaren kommer på obestånd under den tid som förflyter mellan att ansökan om skatteåterbetalning lämnats in och Skatteverket beslutar om återbetalning (jfr prop. 2015/16:159 s. 48 och prop. 2016/17:1 s. 273).

Detta gäller även i de fall då stödmottagaren är någon annan än den skattskyldiga, som kan vara fallet i fråga om skattestöden på biodrivmedelsområdet som administreras genom avdrag (jfr prop. 2015/16:159 s. 44). Detsamma gäller när avdrag görs för skatt på el som förbrukas i vissa verksamheter i de kommuner som avses i 11 kap. 4 § LSE (jfr prop. 2016/17:1 s. 273).

Läs mer på Skatteverkets webbsida >>

Ändamålen i lagen

11 a § /Upphör att gälla U:2022-01-01/ I fråga om energiskatt och koldioxidskatt på bränslen samt energiskatt på elektrisk kraft förstås med stödordning sådant statligt stöd enligt artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som utgörs av skattebefrielse för vart och ett av de ändamål som anges i följande bestämmelser i denna lag:

 1. 6 a kap. 1 § 9 a och 17 a,
 2. 6 a kap. 1 § 9 b,
 3. 6 a kap. 1 § 10,
 4. 6 a kap. 1 § 11,
 5. 6 a kap. 1 § 17 b,
 6. 6 a kap. 2 a § första stycket 1,
 7. 6 a kap. 2 a § första stycket 2,
 8. 6 a kap. 2 c §,
 9. 7 kap. 3 a och 3 b §§,
 10. 7 kap. 4 §,
 11. 9 kap. 5 och 5 a §§,
 12. 11 kap. 9 § första stycket 6 och 14 §,
 13. 11 kap. 9 § första stycket 7 och 15 §,
 14. 11 kap. 9 § första stycket 8,
 15. 11 kap. 10 §,
 16. 11 kap. 12 §,
 17. 11 kap. 12 a §,
 18. 11 kap. 12 b §.