– Det är en mer rimlig hantering för att öka transparensen i vårt arbete och höja kvaliteten på denna sällsynta process. Vi har enbart ett tiotal disciplinärenden per år bland våra medlemmar, som har kontakt med 330 000 kunder i vardagen, konstaterar förbundsdirektör Roland Sigbladh.

Förändringen gäller ärenden som anmäls från och med första september 2021. Den lutar sig mot ett tillägg i disciplinnämndens arbetsinstruktion som utformats av Förbundsstyrelsen. Ordförande för den sex personer starka disciplinnämnden är lagman Lars-Erik Bergström, chef för tingsrätten i Falun.

– Under den tidigare ordningen gällde sträng sekretess gentemot alla utomstående i dessa ärenden, inte heller den anmäldes chef fick någon information. Men justeringen gör ingen skillnad för vårt arbete. Vi tar ställning till vad som påstås, vad den som anmälts anför och stadgarna som reglerar den Auktoriserade Redovisningskonsultens förhållande till organisationen Srf konsulterna, säger Lars-Erik Bergström som leder nämndens sex sammanträden per år. Under pandemin har de alla skett digitalt.

Chefen får veta

Nyordningen betyder att den högste chefen på byrån underrättas när en anmälan mot den anställde nått disciplinnämnden och vad utfallet i nämnden blir. Kommunikation om ärendet, exempelvis agerande som leder till ekonomisk skada för kunden, sker skriftligen via Srf konsulterna och den anmälde.

– Av de ärenden som anmäls är det ytterst få som beskriver allvarliga konsekvenser, det är i sig ett tecken på att våra medlemmar håller en väldigt hög kvalitet på sin verksamhet. De möter kunder i alla branscher, företag av olika storlekar och personer med olika förutsättningar och kunnande. Det är för att hålla samma höga kvalitet på vår process i det här sammanhanget som vi gör justeringen. Det är rimligt att den anmäldes chef får kännedom om ärendet för att själv ha en dialog med den anmälde på ett tidigt skede, avslutar Roland Sigbladh.

Srf konsulternas disciplinnämnd

För att behålla medlemskap och auktorisation måste den som är medlem i Srf konsulternas förbund följa förbundets stadgar och etiska regler. För att se till att medlemmarna efterlever dessa regler och stadgar har förbundet en disciplinnämnd.

En medlem som bryter mot förbundets stadgar, normer eller i övrigt brister i sin yrkesutövning eller skadar förbundet eller dess enskilda medlemmar kan anmälas till Srf konsulternas disciplinnämnd.

Den som berörs av eller anser sig lidit skada av en medlems agerande kan göra en anmälan till disciplinnämnden. Anmälan kan också komma från Srf konsulternas kvalitetsnämnd, bland annat om medlemmen vägrat genomgå kvalitetsuppföljning.