Nu har regeringen tagit ett steg närmare den efterlängtade moderniseringen av bokföringslagen. Förslagen i utredningen om förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen har skickats på remiss och remissinstanserna har tid fram till 24 januari att lämna synpunkter på förslagen. Det är en bred remiss och bland de som får möjlighet att lämna synpunkter finns myndigheter, näringslivsorganisationer och branschorganisationer men också enskilda mindre företag. Srf konsulterna kommer naturligtvis att ta chansen och tycka till om förslagen.

Utredningens uppdrag var att identifiera vilka regelverk som är särskilt betungande för mikroföretag och lämna förslag på hur regelverken kan förenklas. Utredningen skulle också föreslå förändringar av reglerna för arkivering av räkenskapsinformation enligt bokföringslagen och särskilt titta på kravet att ursprungligt material måste sparas.

I förslaget föreslås nu att kravet på att spara räkenskapsmaterial i ursprungligt skick slopas, det vill säga att man kan fota ett papperskvitto eller skanna en pappersfaktura och slänga originalet direkt. Om det förslaget genomförs tror vi att det kommer få en avsevärd effekt i form av tidsbesparing och lägre administrativ kostnad för företagen.

Det finns också frågor där Srf konsulterna gärna hade sett att man kommit längre i form av konkreta och skarpa förslag. Det gäller till exempel gränsvärdena för revisionsplikt och kraven då aktiebolagen är skyldiga att upprätta kontrollbalansräkning. På dessa områden har utredningen av olika anledningar valt att inte lämna konkreta förslag till lagändringar utan skriver i stället att frågorna behöver utredas vidare.

Nu blir det spännande att se vad remissinstanserna tycker!