LAS (lagen om anställningsskydd) som tillkom 1974 kännetecknas av dåtidens förutsättningar och ett utpräglat industrisamhälle vilket gör att den framstår som föråldrad och inte anpassad efter dagens mer konkurrensutsatta arbetsmarknad med påverkan av bland annat globalisering, digitalisering och teknisk utveckling. Utredningen skulle lämna lagförslag kring:

  • förändrade turordningsregler
  • arbetsgivarnas ansvar för medarbetarnas kompetensutveckling och omställningsförmåga
  • minskade och mer förutsägbara kostnader vid uppsägningar
  • överväga förslag rörande bättre balans i anställningsskyddet vid olika anställningsvillkor.

Viktigt var att även uppnå en balans mellan arbetsmarknadens parter, det vill säga att ingen part fick större favörer än den andra i fråga om rättigheter och skyldigheter. Utredningen skulle också särskilt beakta de mindre företagens behov av flexibilitet.

Regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna var genom det så kallade januariavtalet överens om att utredningen om LAS, som presenterades i somras, skulle bli lag om inte arbetsmarknadens parter blev överens om ett avtal om förändringar i arbetsrätten.

Efter mycket och utdraget förhandlande kom PTK, IF Metall, Kommunal och Svenskt Näringsliv till slut fram till en principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd. LO sa dock nej till det förslag om förändringar i LAS som hade lagts fram av Svenskt Näringsliv. De står alltså utanför denna överenskommelse.

Regeringskansliet har den 11 januari tillsatt tre olika så kallade bokstavsutredningar för att gå vidare med genomförandet av partsöverenskommelsen. Uppdragen ska utöver de delar som rör anställningsskyddet även lämna förslag om tillhörande a-kassefrågor, en ny offentlig omställningsorganisation samt de delar som rör ett nytt och parallellt offentligt studiestöd.

De parter som skrivit under överenskommelsen kommer att vara med i utredningen via en särskild arbetsgrupp. Utredningen ska även föra dialog med LO och företrädare för små och medelstora företag vilka inte var med i överenskommelsen. Uppdragen ska redovisas 15 maj i år och preliminärt ikraftträdande för de nya reglerna i LAS föreslås bli före halvårsskiftet 2022.


Anmärkning
En bokstavsutredare är, till skillnad från en kommitté, inte en egen myndighet utan biträder departementet i arbetet med att utreda en specifik fråga. Resultatet av bokstavsutredarens uppdrag redovisas i en promemoria som ofta publiceras i departementsserien, förkortad Ds.