Den nuvarande lagen, lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, som trädde i kraft den 1 september 1996 då ackordslagen upphörde att gälla, kommer den 1 augusti 2022 att ersättas av en ny lag om företagsrekonstruktion.

Samma terminologi

Utgångspunkten för den nya lagen har varit att i Sverige implementera det så kallade insolvensdirektivet, direktiv (EU) 2019/1023 av den 20 juni 2019.
Ett EU-direktiv är bindande för medlemsstaterna när det gäller det resultat som ska uppnås, men överlåter åt medlemsstaterna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. Det innebär att en medlemsstat inte behöver använda sig av samma terminologi eller systematik som i direktivet. Det avgörande är att medlemsstaterna uppnår det avsedda resultatet.

Enhetlig tolkning

Medlemsstaterna ska också verka för en enhetlig tolkning och tillämpning av EU-rätten. Särskilt viktigt är detta när det gäller direktiv som – i likhet med det aktuella direktivet – syftar till att säkerställa en väl fungerande inre marknad.

En likartad tolkning och tillämpning av reglerna främjar goda konkurrensvillkor i näringslivet. Ett EU-direktiv måste alltså överföras till nationell rätt. Vid genomförande av EU-direktiv bör utgångspunkten vara att direktivtexten transformeras till svensk författningstext.

Insolvensdirektivet

Insolvensdirektivets övergripande syfte är att komma till rätta med hinder mot den fria rörligheten för kapital, minska antalet konkurser av i grunden fungerande företag och förbättra utsikterna för företagare att få en andra chans. Förslaget är en del av arbetet med kapitalmarknadsunionen och är en av de prioriterade åtgärderna i Europeiska kommissionens inremarknadsstrategi. Direktivet innehåller olika insolvensrättsliga regler.
Insolvensdirektivtexten har i stor utsträckning omarbetats till svensk författningstext.

Den nya lagen

Det är viktigt att företag som i grunden är livskraftiga, men som har drabbats av ekonomiska svårigheter, kan få hjälp att rekonstruera sin verksamhet innan krisen har blivit så djup att en konkurs är oundviklig. För att få till stånd ett mer effektivt och ändamålsenligt rekonstruktionsförfarande har riksdagen beslutat om en ny lag om företagsrekonstruktion.

Rekonstruktionsplan

Inte bara en ekonomisk uppgörelse, utan även de andra åtgärder som behövs för att komma till rätta med ett företags ekonomiska problem ska kunna fastställas i en rekonstruktionsplan med bindande verkan. Vidare införs en skärpning av det så kallade livskraftstestet – det test som används för att bedöma chanserna att säkra den fortsatta verksamheten genom en rekonstruktion – och en rätt för den som är i rekonstruktion att säga upp varaktiga avtal i förtid, till exempel ett kostsamt hyresavtal.

Komplicerat

Det nya rekonstruktionsförfarandet kommer i många fall att innefatta prövning av frågor som är mer komplicerade än i dagens företagsrekonstruktioner. För att säkerställa höga krav på kvalitet och effektivitet har riksdagen beslutat att kraven på rekonstruktörer skärps och att rekonstruktörerna ställs under tillsyn. Vidare skapas förutsättningar att koncentrera handläggningen av rekonstruktionsärenden till färre tingsrätter än i dag. Den nya lagen implementerar insolvensdirektivet.

Du kan läsa regeringens proposition här.