Hållbarhetsfrågor har seglat upp i topp för många företag. Att vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande har blivit en viktig punkt på agendan för många företagsledningar. Många använder idag den engelska termen för hållbarhetsfrågor, CSR, Corporate Social Responsibility, när man pratar om hållbarhet.

Varför är det viktigt?

“När frihandeln utmanas och auktoritära trender växer sig starkare aktualiseras frågan om hur företag förhåller sig till grundläggande värderingar. Svenska företags närvaro i länder och regioner med brister i respekten för mänskliga rättigheter och svagheter utifrån ett hållbarhetsperspektiv kan bidra till en positiv utveckling. Ökad handel och fördjupat utbyte möjliggör dialog. Genom dialog, i kombination med tydliga budskap, kan olika aktörer gemensamt bidra till en positiv utveckling” skriver regeringen i ett pressmeddelande.

“Utan handel och därmed dialog har vi mindre möjlighet att påverka. Miljoner människor arbetar i svenska företag, handel bedrivs i komplexa värdekedjor världen över, och i det sammanhanget har investerare möjlighet att använda sitt inflytande för att främja respekten för mänskliga rättigheter.”

Plattformen, ett dokument som lyfter frågor om hållbarhet, är tänkt att vara ett stöd för företagens eget arbete. Plattformen beskriver regeringens ambitioner och insatser för ett hållbart företagande.

Regeringen uttalar en stark förväntan att svenska företag agerar hållbart genom att arbeta för mänskliga rättigheter, jämställdhet, goda arbetsvillkor, miljö, klimat och korruptionsbekämpning.

Genom tydligare intern samordning, kompetensinsatser i utlandsorganisationen, bättre samverkan med externa aktörer, förstärkt kommunikation och bidrag till policyutveckling tänker regeringen bidra till att svenskt näringsliv blir framgångsrikt inom hållbart företagande.


Anna Hallberg

Några punkter ur plattformen:

  • Sverige är ordförande i Global Deal, en partssamverkan mellan fackliga organisationer och arbetsgivare där lösningar söks på omställningar efter klimatförändringar och den globala digitaliseringen.
  • Statliga bolag med statligt ägande ska agera föredömligt och påverka till ett hållbart företagande genom sin verksamhet både som beställare och aktör.
  • Initiativ tas för att motverka korruption, som försvårar för svenska exportföretag och slår mot tilliten i samhället.
  • Regeringen verkar för hållbarhetskriterier i internationella upphandlingar, för att öka svenska företags möjligheter att vinna affärer och sprida hållbara lösningar.

Vid lanseringen hölls också en paneldiskussion där representanter från fack, näringsliv och civilsamhälle lyfte olika aspekter av ett hållbart företagande.