Vad är Srf konsulternas roll i arbetet med BAS-föreningens produkter?

Srf konsulternas uppgift är att ansvara för administrationen av BAS-föreningen samt att producera sakinnehållet i BAS-produkterna, som exempelvis BAS-kontoplanen och BAS-böckerna. I arbetet ingår även att, i samarbete med Norstedts Juridik AB, mångfaldiga, marknadsföra och distribuera BAS-produkterna.

Vilka är det som arbetar med uppdatering av BAS-produkterna?

Sedan avtalet med BAS tecknades är det jag och Claes Eriksson, vår redovisningsexpert, som har arbetat med böckerna. Nu har Srf konsulterna anställt ytterligare en redovisningsexpert Maria Albanese. Hon kommer också att medverka och tillföra värdefull kunskap.


Mats Brockert och Claes Eriksson

Vilken är din roll i detta?

Förutom att vara med och uppdatera BAS-böckerna sköter jag tillsammans med Claes Eriksson föreningens administration. Hur kontoplanen ska utformas bestäms av en styrelse som består av medlemmar från myndigheter och intresseorganisationer. Det är min uppgift att förberda dessa frågor. Jag svarar också på frågor som kommer in på BAS webbplats samt sköter allt administrativt i samband med styrelse- och medlemsmöten. Utifrån min erfarenhet från beskattningsrätten skriver jag artiklar i BAS-Bulletinen i ämnen som behandlar både redovisning och beskattning.

BAS släpper nu en ny uppdaterad kontoplan. Vilka är de stora skillnaderna mot tidigare kontoplan?

Inom BAS pågår ett större arbete att på en mer övergripande nivå se över kontoplanen. Vi är därför försiktiga med att skapa nya konton. Arbetet med 2019 års böcker har i stället varit inriktad på att ta fram nya kopplingstabeller, SRU, för årsredovisningen och inkomstdeklarationerna och att utmönstra konton.