Tidningen Konsulten
Tisdag 17 Oktober 2017

Nya lagar som berör HR- och löneområdet

Den första juli infördes flera viktiga lagändringar och några nya lagar tillkom. Här presenterar vi kortfattat de bestämmelser som särskilt berör lön- och HR-området.

Nya utstationeringsregler

Ändringarna innebär bland annat att möjligheterna att uppnå kollektiv­avtal som reglerar villkoren för utstationerade arbetstagare, ytterst med stöd av stridsåtgärder, utvidgas genom att det införs ett system med kollektivavtal med begränsade villkor och verkningar.

Särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning

De huvudsakliga förändringarna i förhållande till den tidigare förordningen gäller bidragen för lönekostnaderna. Benämningarna på dessa ändras och beskrivningarna av dem förtydligas (nya benämningar blir lönebidrag för utveckling i anställning, löne-bidrag för anställning och lönebidrag för trygghet i anställning). En ordning införs för hur Arbetsförmedlingen ska pröva en persons behov mot de olika insatserna. I vissa fall ändras bestämmelserna om hur lång tid man kan få stöd. Ett bidrag som kompletterar bidragen för lönekostnaderna införs och ersätter anordnarbidragen. I flera fall är de nya bidragen högre än dagens anordnarbidrag.

Ändring av deltidsbegränsningen i arbetslöshetsförsäkringen

Begränsningen av rätten till arbetslöshetsersättning för den som utför deltidsarbete ändras. Ändringen innebär att arbetslöshetsersättning utbetalas för sammanlagt längst 60 veckor med deltidsarbete inom en ersättningsperiod. Den som är deltidsarbetslös har därmed lika lång omställningstid som den som är helt arbetslös.

Genomförande av sjöfolksdirektivet

Ändringarna innebär ett genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1794 (sjöfolksdirektivet). Sjöfolksdirektivet innebär att sjöfolk har rätt till samma arbetsrättsliga skydd som andra arbetstagare.

Extratjänsterna utvidgas

Ändringarna innebär bland annat att särskilt anställningsstöd i form av extratjänst utvidgas så att det även kan beviljas till arbetsgivare som bedriver viss kulturell verksamhet samt till barn- och ungdomsverk­samhet i inskränkt skattskyldiga idrottsföreningar. Ändringarna gäller även social hjälpverksamhet eller omsorg om barn och ungdom i in­skränkt skattskyldiga ideella föreningar och registrerade trossamfund.

Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

Ändringarna innebär att upphandlande myndigheter och enheter i upphandlingar ska ställa villkor avseende lön, semester och arbetstid, om det är behövligt och villkoren går att fastställa. Villkoren ska anges enligt den lägsta nivå som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige. Innan villkoren bestäms ska berörda centrala arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer ha fått tillfälle att yttra sig om det inte är obehövligt. Bestämmelserna ska endast tillämpas för upphandlingar vars värden uppgår till minst gällande tröskelvärden. När svensk rätt inte är tillämplig ska villkoren ställas enligt ILO:s kärnkonventioner.

Meddelarskydd i privata verksamheter

Den nya lagen berör anställda och uppdragstagare i privat bedriven verksamhet inom skola, vård och omsorg, som till någon del är offent­ligt finansierad. De ska ha motsvarande rätt som offentligt anställda att lämna uppgifter om verksamheten för publicering i medier som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, till exempel radio, tv och tidningar. Den som bedriver verksamheten får inte efter­forska vem som har lämnat ut uppgifterna och får inte heller utsätta honom eller henne för negativa åtgärder, till exempel avskedande, uppsägning och disciplinpåföljd, på grund av detta. Rätten att lämna uppgifter begränsas av de regler om tystnadsplikt som finns på respek­tive område och ger inte någon rätt att lämna ut handlingar. Den som ingriper eller efterforskar i strid med lagen kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Alla viktiga lagar och förordningar som ändras inför halvårsskiftet 2017 hittar du här >>

Text: Tina Sjöström
Källa: regeringen.se

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

E-kronan – en framtidsvaluta

Riksbanken har startat ett projekt för att undersöka om det är möjligt att ge ut ett digitalt komplement till... Läs mer

SBR – temat för årets XBRL-konferens

Den 4 oktober kom uppföljaren till den konferens som XBRL-föreningen genomförde förra året. Temat i år var SBR –... Läs mer

Årets Auktoriserade konsulter 2017 korade

För tredje året delade Srf konsulterna ut utmärkelserna Årets Auktoriserade Redovisningskonsult och Årets Auktoriserade Lönekonsult. Under gårdagens kongressmiddag, i... Läs mer

Budgetpropositionen släppt

I regeringens budgetproposition finns ett flertal förslag som kan komma att påverka dig som arbetar som redovisnings- eller lönekonsult.... Läs mer

Håll dig uppdaterad!

En av Srf konsulternas mest uppskattade medlemsförmåner är ALK-puls. För den Auktoriserade Lönekonsulten ges en möjlighet till att hålla... Läs mer

Regeringen föreslår minskade kostnader och skattelättnader

För att ännu fler ska komma ut i arbetslivet föreslår regeringen minskade kostnader för första medarbetare och skattelättnader för... Läs mer

Gävle bas för ny arbetsmiljömyndighet

För att stärka både det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet har regeringen beslutat att inrätta en ny myndighet för arbetsmiljökunskap.... Läs mer

Svenska företag saknar beredskap för GDPR

Den 26 maj nästa år kommer den nuvarande PUL-lagen att ersättas av den mer omfattande GDPR (General Data Protection... Läs mer

Digitaliseringsstöd till småföretagare

Små företag har inte samma förutsättningar att digitalisera sin produktion eller sina tjänster som större företag har. Missa inte... Läs mer

Srf konsulterna och FAR bryter samarbetet

Auktorisationen av redovisningskonsulter infördes av Srf konsulterna under 2006. Efter diskussioner erbjöds även FAR att samverka under 2009, med... Läs mer
Tillbaka till startsidan