Rehabiliteringsplan

Arbetsgivare ansvarar för att ta fram en plan för återgång i arbete om det kan antas att arbetstagarens arbetsförmåga kommer att vara nedsatt under minst 60 dagar. Detta ska vara klart senast 30 dagar efter första sjukskrivnings dagen. Planen kommer att ligga till grund för Försäkringskassans bedömning av möjligheter till ersättning och rehabiliteringsbehov.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Det finns nu möjlighet för arbetsgivare att ansöka om bidrag från Försäkringskassan för köp av inriktat stöd för återgång i arbete. Exempelvis kan man som arbetsgivare ansöka om bidrag för anlitande av konsultstöd för undvikande av sjukskrivning eller för att förkorta tiden med sjukfrånvaro.

Antalet karensdagar i a-kassan minskar

Karensdagarna minskar från sju till sex dagar. Tidigare var den som ansöker om a-kassa tvungen att ha varit arbetslös i minst sju dagar innan man fick ersättning.

Kamerabevakning

En ny kameraövervakningslag började gälla från den 1 augusti. Reglerna utgör ett komplement till dataskyddsreglerna (GDPR) och kommer att förbättra möjligheterna att använda kamerabevakning för trygghetsskapande och brottsbekämpning.

Företagshemligheter

Den nya lagen innebär bland annat att fler angrepp på företagshemligheter ska vara förbjudna och att straffskalor och skadeståndsansvar vid överträdelser utökas. Lagen bygger på ett EU-direktiv och har som övergripande syfte att svenska företag ska kunna hävda sig på en global marknad.

På gång – karensavdrag istället för karensdag

Den nuvarande regleringen av karensdag får olika konsekvens för olika grupper på arbetsmarknaden. Skiftgång och arbetstidensförläggning medför att karensdagen kan innebära att en stor del av lönen försvinner om karensdagen infaller under ett ”långt arbetspass”. För att få en bättre balansering i dessa situationer föreslås att ett så kallat karensavdrag införs per årsskiftet 2019.

I skrivande stund är det parlamentariska läget osäkert. Resultatet kommer med säkerhet att påverka våra beslutsfattares färdriktning inom vårt område. Vi avvaktar valresultatet och håller koll på vilka förslag som våra nyvalda beslutsfattare kommer att lägga fram framöver.