Under 2018 och 2019 har antalet förseningsavgifter legat stadigt runt 400 000 om året. Men under pandemiåret sjönk den siffran till 152 813 för helåret.

Den största posten “skattedeklarationer” halverades från 301 480 under 2019 till 145 985, men den största procentuella minskningen skedde under posten “inkomstdeklaration” där förseningsavgifter gick ned från 72 513 till 1 370 under pandemiåret.

Skatteverket lättade ordentligt på möjligheten att vara försenad med deklarationer fram till och med augusti.

– I början av pandemin var det ingen som var riktigt förberedd på att det här skulle hända. Efter att vi fått signaler från redovisningsbranschen gjorde vi generellt så att vi inte påförde förseningsavgift om man inkom en månad för sent. Idag vet vi bättre om förutsättningarna. Ingen räknar med att bli sjuk, men beredskapen kanske är annorlunda nu jämfört med för ett år sedan. Från mars-augusti 2020 tog vi inte ut avgift, men det är numera en känd förutsättning med covid-19, sen vet vi att det inte är lätt förstås, säger Anders Hultkvist, verksamhetsutvecklare vid Skatteverket.

Vilka omständigheter kopplade till covid-19 anses då vara godtagbara skäl för eftergift?

Konsulten reder ut vad som gäller i frågan.

–Även om covid-19 är en väldigt speciell situation så är det samma regelverk som tillämpas här. Det som gäller är att vi ska befria från förseningsavgift om det antas bero på en persons hälsa eller liknande förhållanden. Bristande hälsa kan direkt påverka om en företagare ska få förseningsavgift eller inte, säger Anders Hultkvist.

Kan en giltig orsak vara sjukdom hos någon i produktionskedjan vars arbetsinsats är nödvändig för att producera deklarationen?
– Här får man titta på situationen i det enskilda fallet, finns det ombud, firmatecknare, medhjälpare som är nödvändiga så får man ta hänsyn till om någon av dom drabbas av covid-19. Men det är ett generellt svar, sen är det enskilda förutsättningar som styr, säger Anders Hultkvist.

Krävs sjukintyg från den i produktionskedjan som varit drabbad och påverkat produktionen?
– Nej, i normalfallet begär vi inte in sjukintyg eller intyg från Försäkringskassan. Allt beror på omständigheter i det enskilda fallet, om man anlitat en byrå så kan den beskriva hur situationen varit på en arbetsplats.

Vilken bevisbörda läggs på företagaren när handlingarna inte kommit in i rätt tid?
– Det är alltid företagaren som ansvarar för att deklarationen kommer in. det är företagaren som ska styrka skälen, ytterst är den ansvarig.

Räcker det att säga “nä, tyvärr jag var sjuk”?
– Det kan det göra om det finns omständigheter runt om som tyder på det. Men det är svårt att ge exakta exempel.

Vad är de vanligaste orsakerna när man får avslag på ansökan om eftergift?
– Oftast saknas ett tidsmässigt samband till förseningen och den förklaring som ges. Det kan vara så att man varit sjuk, men då när man blir frisk behöver man se till att deklarationen lämnas. Om det passerar för lång tid så försvinner sambandet. Det är svårt att säga en exakt tidsgräns. Men om jag var sjuk för två veckor sen så har jag haft två veckor på mig att lämna in deklarationen. Sedan var gränsen går beror på det enskilda fallet.

Vilka skäl är ej giltiga för att slippa förseningsavgift?
– Sådant som inte är kopplat till sjukdom, som glömska eller liknande, är tyvärr inget som ger befrielse.

Vad gör den som är missnöjd med ert beslut?
– Som företagare kan man begära omprövning. I första hand tycker jag att man ska begära det. Det är aldrig samma handläggare som tittar igen. Är man inte nöjd med omprövningen så kan man överklaga ärendet, då gör vi en obligatorisk omprövningsbedömning innan ärendet går vidare till rättsväsendet. Det innebär tre prövningar totalt.

Hur tycker ni själva att kommunikationen kring förseningsavgift fungerat?
– Vi har försökt vara snabba och tydliga via webbsidan. Sedan har vi genom olika former av branschsamverkan fört en dialog, där vi både diskuterar och ta emot synpunkter och behov.

Från redovisningsbranschen finns en oro vad som händer när man inte hinner med. Hur hanteras det?
– Om en bransch upplever svårigheter utifrån den här situationen som du beskriver så behöver branschen lyfta det till Skatteverket. Då får vi ta en diskussion och se på förutsättningar, om det finns möjlighet att göra några förändringar som kan underlätta. Det här är utifrån hur man bedömt situationen hittills. Nu är förutsättningarna mer kända men blir det övermäktigt så måste man lyfta det såklart. Vi har känt både i början av pandemin och nu inför inlämning av deklarationer till sommaren en oro kring att man kan ha svårigheter att lämna deklarationerna tid, säger Anders Hultkvist.